Hukum-forex-dalam-islam-malaysia

Hukum-forex-dalam-islam-malaysia

Tp-dalam-forex
Stock-index-futures-and-options-allow-an-investor-to
My-fx-book-forex-growth-bot


Pilihan-strategi-xls Online-trading-untuk-premier-sekuritas Options-trading-odds Moving-average-4-point Indikator perdagangan sideways Jangka pendek-vs-jangka-panjang-forex-trading

Ssalamualaikum Wr Wb saya ingin bertanya tentang hukum forex dan saham menurut islam, halal atau haram Bolehkah minta soft copy tentang materi tersebut Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih. Agung Sungkowo Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterimakan barang dan mahal Dijual oleh Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dihimpun dari beberapa sumber) FATWA DEWAN SYARI8217AH NASIONAL NO: 28DSN-MUIIII2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Menimbang: Mengingat: Memperhatikan: MEMUTUSKAN: Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Pertama. Ketentuan Umum: Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) Bila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai At-taqabudh). Kalau berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah, karena hal tersebut bisa, karena hal tersebut tidak dapat dihindari (161616171614 1614 161516171614 161616181615) dan merupakan transaksi internasional. Transaksi Teruskan, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dinilai pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang dipakai adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, harga pada saat penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dalam bentuk perjanjian lanjutan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah). Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan penjualan antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Opsi Transaksi, yaitu. Untuk dijual yang tidak boleh dilakukan atas harga satuan tanggal dan tanggal. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M Berikut antara himpunan pendapat dan pandangan yang diambil dari forum dan website. Terlalu panjang jika nak ambik semua, saya hanya pilih-pilih saja Kategori. Muamalat Tajuk. Hukum Perniagaan Wang Asing (forex) Isu: Keputusan. Mesyuarat Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada hari ini 11 Zulkaedah 1425 bersamaan 23 Disember 2004 buat kali ke 164 bersetuju bahawa hukum perniagaan wang asing harus.Mesyuarat juga mengambil maklum: 1.Tukaran wang sudah lama berlaku di Ringgit Malaysia dalam Rial (tujuan untuk menunaikan ibadah) Haji). 2.Bertujuan untuk memenuhi keperluan hajat, bukan untuk mencari keuntungan semata. 3.Kebebasan perniagaan mata wang bolehlah keruntuhan ekonomi negara.Maka yang diharuskan hanya untuk memenuhi hajat semasa sahaja. 4.Tukaran wang adalah keperluan ekonomi untuk pembangunan Negara. Baca. 5657 Oleh. Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Tanggapan dr ustaz Zamerey Waalaikumussalam, Saudara Taufic, Terima kasih kerana sudi bertanya. Ada dua hal berikut ini adalah ringkasan kajian saya setakat hari ini: 1. Forex: Saya berkecenderungan terhadap pandangan mengharamkan forex yang berbentuk spekulatif yang hanya mengambil untung hasil pergerakan turun naiknya sesuatu matawang yang diperdagangkan. Ini kerana ianya termasuk dalam kategori al-Najsh dan al-Ihtikar yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. Manakala forex yang memang membutuhkan wang tersebut untuk tujuan kegunaan, maka ianya diharuskan. 2. Leverage: Ianya telah difatwakan haram oleh Akademi Feqh Islam Rabitah al-Alami al-Islami yang penuh di Mekkah. Saya berpegang pada pandangan ini. Setakat hari ini, inilah padangan yang saya pegang. Wallahua8217lam. Semoga kita semua dijauhi dari rezeki yang haram dan syubhah. Amin. Salam, Mohd Zamerey Abdul Razak, Kepala Syariah. Ada lagi yang membahas isu ini8230sekadar berkongsi pendirian8230 1) Isu ini adalah Fiqh Muamalat 2) Forex exchange hukumnya HARUS 2) Leverage haram atau harus bukan sebab perkataan itu Leverage tapi perlaksanaannya. (Bagi yang taksub akan membuta tuli kata leverage itu haramapun amalan leverage bagi setiap broker berbeza). 3) Pelaksanaan Leverage boleh jadi melalui transaksi atau profit sharing dimana broker sediakan dana dan kita adalah mudharib, atau dimana-mana yang memanfaatkan leverage seperti yang diamalkan broker masing-masing. 4) Andaikata kesemua unsur riba, maisir dan gharar dalam pelaksanaan Leverage di hapuskan, maka leverage jadi harus. Itu basicnya. Perbincangan lebih detail akan masuk ke pelbagai jenis isu dimana akan ada banyak isu khilafiah. Disini membutuhkan anda berijtihad dimana posisi anda setelah habis kesemua isu-isu khilafiah itu. Anonymous said8230 ni juga tentang Leverage, yg dijawab melalui email .. Waalaikumussalam w.b.t8230. Read More Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan terhadap ruangan forum ini. Memang ada gangguan tentang leverage. Oleh kerana soalan yang telah memanggil nama seseorang, pihak pengurusan sudah jadi soalan tersebut jadinya perbincangan kita lebih telus dan tidak mana pihak mana. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan dan pergaduhan yang dianjurkan. Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk ment definisikan hal ini dalam pertarungan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikuti penggunaan dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah 8220how untuk mendapatkan lebih banyak dengan less8221 berikut ini: - contoh. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lot GBPUSD, sepatutnya pihak platform akan memotong USD100 dari akaun kita sebagai modal pusingan. Namun sekiranya leverage, platform hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak platform untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Inilah yang pernah leverage dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Akaun mini menjadi jumlah akaun yang kurang dari USD50,000. Tapi sekiranya akaun ini melebihi USD50.000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (trader). Yang paling penting dalam perdagangan forex ini setiap urusniaga yang dibertis dan kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh pedagang tidak akan melebihi jumlah modal pusingan yang ada di dalam akaun mereka. Seperti contoh, sekiranya anda membuka akaun yang tidak berharga Rp1,000 anda tidak akan sebanding dengan modal yang ada tersebutituitu USD1,000 walau apapun leverage yang anda perolehi dari pihak platform dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini leverage tidak bisa menjadi halangan dalam hukum syara8217 dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh pihak platform dengan harga yan lebih rendah untuk pedagang yang memiliki modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang dari USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ringkas ini bisa merungkaikan segala kekeliruan dan pengertian yang silap tentang leverage yang timbul dewasa ini dan juga jawab terhadap isi hukum tentang leverage itu sendiri. Di dalam Islam 8220La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil ma8217aani8221 (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian. Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat Syar8217ieShar8217ie Penasihat KODANA Berhad. FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS (FOREX) Fatwa Dewan Syari8217ah Majelis Ulama Indonesia no: 28DSN-MUIIII2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Menimbang: a. Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam mata uang dan antar mata uang berlainan jenis. B. Terjemahan dalam 8216urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang terkait bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. C. Cerita agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. Mengingat. 8221 Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275: 82208230Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba82308221 8221 Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa8217id al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, 8216Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah Pihak) 8217 (HR al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan nilai shahih oleh Ibnu Hibban). 8221 Hadis Nabi Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa8217i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 8216Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda: 8220 (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya8217ir dengan sya8217ir, kurma Dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenisnya. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.8221. 8221 Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa8217i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda: 8220 (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.8221. 8221 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa8217id al-Khudri, Nabi saw bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas sama-sama saja janganlah menjual sebagian dari yang lain janganlah menjual perak dengan perak sama sama (nilainya) dan janganlah bangun sebagaian atas Sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak ini yang tidak tunai dengan yang tunai. 8221 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara8217 bin 8216Azib dan Zaid bin Arqam. Rasulullah melihat uang tunai menjual perak dengan emas (tidak tunai). 8221 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: 8220Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali ketentuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka yang syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8221 8221 Ijma. Ulama sebutkan (ijma8217) yang akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Memperhatikan: 1. Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari8217ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. MEMUTUSKAN Dewan Syari8217ah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a.Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). B.Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). C.Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenisnya agar sama dan secara tunai (at-taqabudh). D.Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis transaksi valuta Asing a.Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah bisa, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari yang dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dipertahankan dan merupakan transaksi internasional. B.Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dinilai pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 221524 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang dipakai adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, harga pada saat penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dalam bentuk perjanjian lanjutan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah). C.Transaksi SWAP suatu cara jual beli valas dengan harga jual valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). D.Transaksi OPSI adalah untuk menghasilkan hak atas barang yang tidak boleh dilakukan atas harga dan jangka waktu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARI8217AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Soalan salam ustaz. Saya nak tanya, perniagaan menukar mata wang asing yang dilakukan dalam internet macam forex adakah halal disisi agama Saya belum mengkaji tentang FOREX. Jadi tidak bisa saya beri jawapan yang spesifik sama ada untuk atau tidak. Namun karena panduan untuk melabur, saudara maulah mengambil perhatian hal-hal berikut 1. Jika urus-niaga mata wang yang dijalankan (syarat yang didakwa dalam FOREX itu), ia wajib mengikuti syarat-syarat mata mata yang ditetapkan Syarak, iaitu a) sekiranya arus Dengan yang sama jenis seperti RM (Ringgit Malaysia) dengan RM (Ringgit Malaysia), wajib sama kadarnya dan wajib berlaku penyerahan secara tunai saat akad dari kedua-dua pihak (penjual dan pembeli). B) Sekiranya bertukar dengan jenis yang tidak sama dengan RM (Ringgit Malaysia) dengan USD (Dolar Amerika), maka diharuskan berlaku perbezaan kadar tembolok secara langsung saat aqad, tidak harus ditangguhkan pembayaran dari mana-mana pihak. C) Jika penjual dan pembeli berpisah tanpa menyerahkan tukaran wang masing-masing atau salah seorang dari mereka tidak menyerahnya, maka jual-beli matawang itu dikira batal atau tidak sah. Ini kerana berlaku tukaran secara tunai antara syarat dalam dalam-Sarf (mata matawang) dalam Syari8217at Islam. Menurut Imam Ibnu al-Munzir 8220Sekelian ulamak telah ijmak (sebutkan) bahawa dua orang yang melakukan akad arus matawang, jika mereka berpisah sebelum saling menerima wang arus masing-masing, maka akad itu adalah fasid (batal, tidak sah) 8221. Ijmak ini berdalilkan hadis Nabi s.a.w. 8220 (Pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan tara, tamar dengan tamar, garam dengan garam, maulah sama timbangan dan sukatannya dan maulah timbal-terima (cara tunai). Jika berlainan jenis, maka berjual-belilah mengikut yang kamu sukai dengan syarat timbal-terima (tunai) 8221 (HR Imam Muslim dari 8216Ubadah bin Somit r.a.). Emas dan perak adalah matawang yang dulu. Sekarang ini, ia diambil-alih oleh wang-wang kertas. Kerana itu, para ulamakuangan hukum wang kertas menyamai hukum emas dan perak dalam masalah valuta, kewajipan zakat, permodalan dan sebagainya. 2. Jika ia berkait dengan pelaburan, maulah diperhatikan akad pelaburan mana yang digunakan mengikut Syarak mudarabahkah, musyarakahkah atau lainnya. Juga perlu diperhatikan adakah sistem pelaburan itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syarak mengikut jenis pelaburan tadi. Satu lagi, ke mana modal akan dilaburkan juga perlu diperhatikan jika wang pelaburan disalurkan kepada perniagaanpengeluaran yang haram (cth.nya perniagaan arak, judi dan sebagainya) haramlah kita melibatkan diri dalam pelaburan ini walaupun akad mudarabah yang digunakan. Firman Allah 82208230dan janganlah kamu saling bantu-membantu dalam dosa dan keliling (Syari8217at Allah) 8221. 3. Jika keuntungan melalui perniagaan maulah dipastikan perniagaan memenuhi syarat-syarat jual-beli masuk Islam dan bebas dari segala unsur-unsur yang dilarang Syari8217at. Untuk selamat, seboleh-bolehnya seorang muslim jangan menceburi satu pelaburan berlayunya setelah jelas berdirinya dari sudut Syari8217at sama ada dengan bertanya alim-ulamak, panel panel syari8217ah atau sebagainya. Sebaik-azas, utamakan pelaburan dalam Syarikat Muslim kerana ia sedikit-banyaknya memberi kekayaan memartabatkan ekonomi ummah. Biar untung sederhana, tapi hati tenang yang halal berbanding untung banyak tapi hati sendiasa dihantui keraguan. Diposting oleh USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL Pandangan Profesor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan leverage adalah harus (diperbolehkan). Seperti kata Profesor Humayon Dar, Managing Director Dar Al Istithmar di London (memeriksa aspek Shari8217ah dari dana lindung nilai Islam yang baru muncul) 8230 82208230Shari8217ah tidak memiliki masalah dengan leverage selama hal itu dicapai melalui hutang Islam. Leverage bukan merupakan perhatian Shari8217ah, melainkan itu adalah masalah ekonomi82308221 Rujuk: islamicfinanceandbanking.blog8230mic-hedge.html atau mengambil kata-kata pun, saya mengambil contoh leverage dalam akaun islamik leverage yang tidak dikenakan sebarang bunga (interest-free). Juga jika kita semalam pun tidak ada apa-apa bunga (berbanding konvensional bunga jika semalam). Saya rasa perlunya kita ganti banyak pihak yg mahir dan terlibat langsung dalam kewangan islam. Bukan lah seorang pengelola. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan.by SurFXGzali 187 Mon Oct 05, 2009 11:34 am HALAL HARAM FOREX Sebagai Rujukan. Konsep leveraj yang disediakan oleh broker forex sebenarnya wujud dalam Islam. Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu perkhidmatan yang tiada unsur penindasan (gharar) yang ianya disediakan oleh orang bukan islam. Leveraj forex merupakan jaminan (pertolongan) sementara yang diberikan oleh broker forex. Ianya boleh dibilang juga kontrak sementara antara trader forex dan broker broker trader yang masih memiliki ekuiti dalam akaun mereka. Trader hanya bisa memegang kontrak berdasarkan ekuiti mereka sahaja dan mengikut yang mereka persolid dengan broker mereka.Bagi akaun islamik, broker forex tidak terjangkit atau memberikan apa-apa faedah atas garansi mereka itu bisa kita akses daya matawang mengikut kemampuan kita. Broker forex adalah orang tengah antara bank-bank antarabangsa (pedagang) dan pedagang kecil (pengecer) .Mereka membeli (qoute) dari institusi dan menjual balik (reqoute) kepada pedagang kecil.Biasanya jualan balik adalah munasabah antara 3-10 mata sahaja.Di Disini lah buat buat keuntungan Proses ini dibenarkan oleh islam. Ianya bukan riba. (Ada yang terkeliru jual beli juga sama riba). Pandangan Profesor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan leverage adalah harus (diperbolehkan). Seperti kata Profesor Humayon Dar, Managing Director Dar Al Istithmar di London (memeriksa aspek syariah dari hedge fund Islam yang baru muncul). . Syariah tidak memiliki masalah dengan leverage asalkan tercapai melalui hutang Islam. Leverage bukanlah perhatian Syariah, melainkan merupakan masalah ekonomi. Rujuk: islamicfinanceandbanking.blog. Mic-hedge.html Kalau mengambil kata-kata beliau, saya mengambil contoh leverage dalam akaun islamik FXOpen leverage yang tidak dikenakan sebarang bunga (interest-free). Juga jika kita semalam pun tidak ada apa-apa bunga (berbanding konvensional bunga jika semalam). Saya rasa perlunya kita ganti banyak pihak yg mahir dan terlibat langsung dalam kewangan islam. Bukan kuliah sulawesi bujangan yang baru balik dari universiti di Jordan dan kerja 2-3 tahun di gedung kewangan islam dan tukar jadi pensyarah di uiam. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan. Hadits dhaif sebagai hujah pengharaman. Saya ingin berkongsi pengetahuan tentang satu lagi hadis yang terputus sanad (dhaif) yg dijadikan hujah pengharaman, iaitu: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. (Sejarah Abu Daud, No 3504 3283) Rujuk Leveraj Haram Metro Ahad 3 Februari 2008. Apakah terjemahan langsung satu hadist yang masyhur la tabi ma laysa indakeberapa isu telah dibangkit berkenaan hadits ini.Salah satunya tentang percanggahan rantaian sanadnya.Al Bukhari dan Muslim Tidak pernah merekodkan dalam koleksi mereka yang sedang lain Ab Dawd dan al Tirmidhi, ada merekodkannya. Percanggahannya adalah seperi berikut: 1. Ab Dawd, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibnu Hibban dinyatakan ianya diriwayatkan oleh Jafar ibn Abi Wahshiyah, dari Ysuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam, manakala yang keempatnya, ianya Abd Allah ibn Ismah, manakala koleksi yang lain Antara Ysuf dan Hakim. Dalam al Mizan, al Dhahabi menyatakan nama sebenarnya tidak diketahui (la yuaraf). 2. Berkenaan periwayat utama Hadith ini, Hakim ibn Hizam, mengatakan 8220obscure8221 (majhul al hal). Hanya Ibn Hibban memasukkan dia antara periwayat yang boleh dipercayai (al thiqqat yang dapat diandalkan). Sementara al Nasa82178217i telah merakamkan satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Yang lain menyatakan beliau adalah 8220obscure8221. Rujukan: Komoditi berjangka: Sebuah analisis hukum Islam Mohammad Hashim Kamali en.wikipedia.orgwikiMohammadHashimKamali --------------------------------- ----------------------- (Perkataan: Majhul al-Hal (dinamakan juga al-Mastur) Definisi: Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih Ditakah hukum pidana: tidak dapat diterima menurut pendapat yang sahih di sisi mayor ulama Adakah hadisnya itu punya nama khusus Hadisnya itu tidak memiliki nama khusus di bawah hadis dhaif Rujukan: darulkautsarpenghadi. BahasanKedua: --------- -------------------------------------------------- ---- (Nota: Saya tidak pernah berada di rendah hadis dhaif Cuma menyatakan bahawa hadist dhaif tidak boleh dijadikan hukum dalam hal halal dan haram. Efek dari penggunaan lemah Hadeeth: islamwebver2archive ngexampid139248 Wallahu alam. Graf leveraj dan margin trade saling Berkait.Ibarat kuku dengan isi.Kalau ikut pengertian saya, margin trad HARAM.Kalau tiada riba, jadi HALAL.Secara amnya margin trading (leverage) HALAL tanpa ada riba. Sebenarnya dalam akaun Islamik forex, margin tradingnya tidak bisa kena guna riba. Malah broker forex sudah lama merealisasikan prinsip-prinsip Qard Al Hassan (pinjaman indah) berbanding bank yang berjenama rupiah Islam tidak kira di indonesia atau luar negara. Kalau ada pun, ianya agak terbatas ruang seperti: Rujuk: dib.aeencommunityservicequrad.htm Insya Allah. Saya akan membahas tentang Qard Al Hassan pada kesempatan lain. Berkenaan pula pula, andai pasaran tidak menyebelahi kita, kita masih ada stop loss sebagai penyelamat. Andai kita tidak menggunakan stop loss pun, Broker forex mengamalkan Fakta 3: Tidak Ada Saldo Debet Resiko Anda hanya sebatas dana deposit. Karena tidak ada margin call dalam trading forex, karena proteksi Anda broker secara otomatis akan menutup semua posisi terbuka Anda jika ekuitas akun Anda turun di bawah tingkat margin yang dipersyaratkan. Anggap ini sebagai penghentian otomatis akhir. Sebenarnya, kamu tidak akan pernah kehilangan lebih banyak uang daripada yang kamu punya di akunmu Janganlah susah susah susah-susahkan hati haram.harus ini. Yg uzar komenkan adalah pasal leverage Leverage dlm forex menepati hukum syarak. Xde riba Kena yakinkan diri yg ianya menepati hukum syarak. Tanpa keyakinan bisa jatuh syubhah pula. Yang penting pakai akun. Kan byk broker yg tawarkan islamic account. Adalah-itu adalah bisikan syaitan. Hukum dagang forex dan penggunaan leveraj is harus halal. Yakinkan diri baru hati jadi tenang. Kerja jadi senang Apa-apa pun saya tiada kuasa hukum HALAL HARAM. Saya Cuma tolong menerangkan apa yang saya fahami selama ini megenai perkara tersebut. Yang ada kuasa MAJLIS FATWA KEBANGSAAN. Jikalau MAJLIS FATWA KEBANGSAAN mengeluarkan FATWA di Malaysia ini menerangkan yang Trading FOREX ini HARAM. Maka berhentilah.Sehingga sekarang tiada apa2 FATWA dikeluarkan oleh MFK mengenai FOREX. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Dalam ISLAM untuk memverifikasi hal-hal yang HALAL atau HARAM bukan berasal dari makna langsung dari terminologi itu tetapi dari bagaimana hal itu dilakukan. Jawapan dari yang lain bagi perkara yang sama oleh SurFXGzali 187 Mon Oct 05, 2009 11:43 am Daripada Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Waalaikumussalam w.b.t .. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan untuk ruangan forum ini.Memang semalam ada soal tentang leverage. Oleh kerana soalan itu telah memanggil nama seseorang, pihak pengurusan sudah jadi soalan ini jadinya perbincangan kita lebih telus dan tidak mana pihak mana. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan pula pergaduhan yang dianjurkan.Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk ment definisikan hal ini dalam pertarungan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikuti penggunaan dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah cara mendapatkan lebih banyak dengan kurang. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lot GBPUSD, sepatutnya pihak platform akan memotong USD100 dari akaun kita sebagai modal pusingan. Namun sekiranya leverage, platform hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak platform untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Inilah yang pernah leverage dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Akaun mini menjadi jumlah akaun yang kurang dari USD50,000. Tapi sekiranya akaun ini melebihi USD50.000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (trader). Yang paling penting dalam perdagangan forex ini setiap urusniaga yang dibertis dan kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh pedagang tidak akan melebihi jumlah modal pusingan yang ada di dalam akaun mereka. Seperti contoh, sekiranya anda membuka akaun yang tidak berharga Rp1,000 anda tidak akan sebanding dengan modal yang ada tersebutituitu USD1,000 walau apapun leverage yang anda perolehi dari pihak platform dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini leverage tidak bisa menjadi halangan dalam hukum syara dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh pihak platform dengan harga yan lebih rendah untuk pedagang yang memiliki modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang dari USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ringkas ini bisa merungkaikan segala kekeliruan dan pengertian yang silap tentang leverage yang timbul dewasa ini dan juga jawab terhadap isi hukum tentang leverage itu sendiri. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian.Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Investasi FOREX trading adalah investasi yang sangat penuh dimana kita bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Dong dengan forex broker forex online yaitu Marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin mudah setiap orang untuk mendulang keuntungan di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Bagian umat Islam meragukan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, cara penerjemahan yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qurban17an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan itu tidak ada atau tidak adanya barang, peluru garar, 8221 contohnya Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi korban praktek penyimpangan yang palsu 8212 satu hal yang sebetulnya bisa bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena hukum perubahan hukum seperti di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek ekonomi, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai pertukaran memang dilakukan terhadap penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah dengan ini: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak yang melakukan transaksi (8216aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: isi ulang transaksi kejelasan mengenai: jenisnya (yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterimakan barang dan mahal Dijual (oleh) Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dipimpun dari beberapa sumber) PRINSIP HIDUP IMPIAN ATAU CITA-CITA YANG BERASASKAN KEPADA KEIMANAN KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENURUTI CARA RASULULLAH SAW AKAN DAPAT MENEGUHKANMEMANTAPKAN HATI DARI SIFAT PUTUS ASA DAN AKAN SENTIASA MEMILIKI RASA KETAQWAAN YANG JITU DALAM USAHA MENANAMKAN KEYAKINAN KEPADA DIRI KE ARAH MENJADI SEORANG INSAN YANG BERJAYA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT FALSAFAH SIBER 8220Manusia yang dikirim menggunakan internet untuk urusan perkara, tidak mereka mahu menangkap peluang menjana pendapatan menerusi perdagangan internet. Maka mereka itu adalah manusia yang teramat rugi di era digital ini8221 Profesor Madya Miswan Bin SuripHukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Forex (Valuta Asing) ni adalah sistem jual beli mata wang asing yang mana kita sendiri tahu Akan berubah dari semasa ke semasa mengikuti sesebuah negara. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Sebenarnya aku memang dah pasti pasti ada yang bertanya mengenai hukum dalam FOREX ni dan aku dah kaji benda ni yang dahulu aku menceburi dan ilmu pengetahuan tentang analisis dalam dunia forex ni. Ini adalah susulan dari entri aku yang bertajuk testing forex kali pertama menggunakan akaun demo tempoh hari. Antara pendidikan yang aku lakukan adalah meng google hukum mengenai forex dalam islam dan aku dapati kebanyakkannya berkongsi mengenai isi yang sama iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan sekitar pertengahan tahun lalu. Hukum Forex. Haram atau Halal KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pemberangkatan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan arus wang asing. Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, mengatakan ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui arus wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. 8220Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang membabitkan arus wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan bertentangan dengan hukum Islam.8221 8220Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sembuh bahawa umat Islam diharamkan dalam mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, 8221 katanya untuk pemberita selepas Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan Ke-98 di sini hari ini. Abdul Shukor berkata, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran wang asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabitkan penggunaan internet di kalangan individu yang menyebabkan untung rugi tidak menentu. 8220 Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan . kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu,8221 katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium yang dikendalikan Bank Simpanan Nasional (BSN). Katanya, keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak penal syariah Bank Negara pada muzakarah itu. 8220Pada mulanya, kita meragui tentang kaedah pelaksaaan skim itu tetapi kita berpuas hati selepas sistem perniagaan skim itu ditukar konsep Islam iaitu Mudharabah,8221 katanya. 8211 BERNAMA Penjelasan Ustaz Hj Zaharuddin Tentang FOREX Kepada yang masih kurang jelas, aku harap sangat korang dapat tengok sendiri dahulu dan dengar penjelasan daripada beliau mengikut hukum FOREX dalam islam. Beliau adalah orang yang mahir dengan sistem forex yang dijalankan oleh bank-bank di seluruh Malaysia dan melabelkan sistem forex ini ada dua cara. Jom saksikan. Lagi ulasan daripada pakar ekonomi islam : Ulasan : Artikel mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan itu langsung tidak menceritakan tentang sistem forex yang sebenarnya seperti mana yang diterangkan oleh Ustaz Zahiruddin. Dalam artikel di atas, point yang pertama yang menyebabkan untung rugi tidak menentu itu LANGSUNG tidak boleh dipakai kerana dalam perniagaan itu sendiri mana ada yang untung setiap masa dan semestinya untung rugi itu pasti ada. Point yang kedua pula Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan. Sedar atau tidak, perniagaan pertukaran wang asing itu sebenarnya adalah sama adalah dengan Forex(foreign Exchange) yang dilakukan oleh trader. Cuma perbezaannya ialah cara mata wang itu ditukarkan. Ia seolah-olah membenarkan apa yang baru sahaja diperkatakan salah. Aku sendiri sebenarnya tak berapa suka dengan informasi yang dikongsikan dalam media massa kat Malaysia ni sebab kebanyakkannya ditokok tambah untuk kepentingan sendiri sekalipun dalam soal hukum. Point yang ketiga, yang tak boleh blah, anda digalakkan untuk melabur dalam Sijil Simpanan Premium(SSP) yang seolah-olah mempromosi orang ramai untuk menggunakan sistem itu daripada pihak bank BSN. Yang ini tiada kena mengena dengan hukum FOREX. Sila abaikan. Aku lebih gemar untuk mendapatkan penjelasan kalau berkenaan dengan hukum islam daripada ustaz atau ahli ulama yang mempunyai dua perkara. Yang pertama beliau haruslah sangat arif dalam hukum hakam agama islam. Kedua beliau mempunyai pengalaman dan sememangnya serba tahu tentang sesuatu perkara itu sebelum membuat andaian mengikut hukum syarak. Bukanlah maksudnya aku memandang rendah dengan fatwa yang dikeluarkan olehJawatankuasa Fatwa Kebangsaan tetapi alangkah baiknya kalau disertakan dengan fakta yang sebenar seperti mana yang diperkatakan oleh Ustaz Zahiruddin dalam video tersebut. Secara keseluruhannya, FOREX itu ada halal dan haramnya mengikut keadaan tersebut dan untuk pengetahuan anda semua, kebiasaannya trader FOREX ini hanya mengamalkan trade mata wang secara sendiri dengan membuat analisa yang mantap sebelum melakukan trade dan ini dinamakan spot trading dan bukannya foward trading . Apa itu spot trading dan foward trading ni Jadi apa hukum FOREX yang sebenarnya Segalanya ada diceritakan dalam video selama 7 minit lebih di atas. Ayat paling aku suka, Jangan bagi fatwa yang general, yang umum. Contoh macam hukum makan ayam. Halal ke tak Mestilah halal. Tapi kalau tak sembelih dengan cara islam Halal ke haram Sama sahaja dengan hukum FOREX ini. ) Buka akaun trading percuma dan dapatkan bonus.
Online-trading-platform-forex
Stock-options-worth-calculator