Hukum-forex-di-indonesia

Hukum-forex-di-indonesia

Pm-stock-options
Pindah-rata-python-panda
Stock-options-subsidiary


Tmx-sola-trading-system How-fx-options-is-quoted Stock-options-et-succession Questrade-forex-mt4 Stock-options-if-company-acquired Trading-strategy-of-technical-analysis

Muzakarah JAKIM Berkenaan Hukum Forex Trading Zaharuddin Abd Rahman Setelah berhempas pulas melayan sebahagian bantahan, komentar dan tidak puas hati pedagang matawang asing (Forex Trader) sejak tahun 2008, iaitu sejak dari awal saya memberikan kajian ringkas yang dipaparkan di web ini, boleh dirujuk tersebut Di link berikut: - Saya bersyukur kerana semalam telah terjaga satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Syariah, ulama, ahli ekonomi, bankir dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Kertas kerja pula yang disediakan oleh individu sebaliknya dibuat secara berkumpulan. Ini berarti kertas kerja yang wajar diberikan lebih kredit kerana adalah buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding dengan kajian dan pandangan dari seorang individu. Bukan itu saja, malah kumpulan pengkaji juga sudah mencuba sendiri berdagang lewat salah satu platform forex untuk kejelasan kejelasan maksimal sebelum sebarang hukum. Selain itu, mereka juga sudah bertemu dengan penyedia platform FOREX itu sendiri di samping beberapa siri temubual dengan pedagang FOREX yang berpengalaman. Justeru, saya kira, perdagang FOREX tidak boleh sama-sama mempertikaikan kefahaman para pengkaji kerana mereka hanya lebih dari sekedar pengalaman, tambahan pula penyelidik juga menrima informasi rasmi dari pihak Bank Negara Malaysia selaku regulator. Hasil dari kajian kumpulan pengkaji pertama yang dianggotai oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Bin Som, Dr. Marjan Muhammad, Ust Luqmanul Hakim Hussain, En. Wan Norhaziki Wan Abdul Halim. Kesimpulannya mereka mencatatkan seperti berikut: - 1. Spot forex yang dilakukan oleh individu melalui platform internet agak berbeza konsep futur yang sedang di peringkat antar bank. Dari satu sudut, ia dibuat berdasarkan spot forex dari segi harga lani (nilai spot), dan dari segi penyelesaian ia tidak berlaku menurut T2. Malah penyelesaian tidak akan berlaku tidak tergantung posisi yang dibukanya. Namun, dari sudut yang lain, spot forex dilihat lebih mirip dengan forward forex, kerana apa adanya pedagang mata, tidak akan dapat memiliki matawang yang dibelinya. Sebaliknya, pedagang akan menikmatinya setelah dia menjualnya semula ke broker pada waktu hadapan. Apa yang membezakan spot forex oleh individu dengan forward forex lah tingkat tukaran matawang masa depan adalah tetap iaitu harga yang dipersyaratkan pada tarikh transaksi, manakala kadar tukaran matawang di spot forex tidak tetap, naik turun harga pasaran matawang yang didagangkan. 2. Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf sebarang urusniaga matawang asing yang dibuat melalui saluran-saluran yang tidak sah. Malah, ada peruntukan perundangan yang jelas berhubung larangan tersebut, iaitu melalui Seksyen 3 (1) dan Seksyen 4 (1), (2) dan (3) Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953. Mana-mana individu yang sama persis berurus niaga Matawang asing, kecuali setelah mendapat pengakuan Pengawal Pertukaran Asing, iaitu Gabenor Bank Negara Malaysia. 3. Berdasarkan beberapa isu syariah yang diketengahkan termasuk isu qard leverage, riba al-nasiah rollover interest, qabd, jual matawang yang tiada dalam pegangan (qabd) dan spekulasi yang sedang melakukan perjudian, ternyata operasi spot forex secara online oleh individu tidak mengikut landasan sismio. Yang telah digariskan berhubung jualbeli matawang (teluk alSarf). Manakala satu kumpulan lagi datangnya dari Universiti Utara Malaysia yang dianggotai oleh Prof. Madya Dr Asmadi Mohd Naim, Dr. Hasniza Mohd Taib, Dr. Muhammad Nasri Hussain. Kertas mereka seperti berikut: - Berdasarkan perbincangan di atas, perdagangan forex online tidak dibenarkan oleh Syarak kerana adanya perkara-perkara yang menyalahi Syarak iaitu. saya. Pembelian wang tunai dilakukan secara kredit adalah dengan terwujudnya kontrak Sarf dan mengandungi unsur riba. Ii. Sekiranya pembelian kredit itu ditakyifkan sebagai pemberi pinjaman oleh broker, perkara itu masih termasuk dalam aktiviti yang dilarang oleh syarak kerana mengandungi unsur mendapat manfaat dari pinjaman, dan larangan mengumpulkan dan jual beli. aku aku aku. Menjual matawang secara menangguhkan penyerahan dilarang oleh Syarak. Syarat qabd dalam majlis tidak wujud dalam transaksi ini. Keharusan untuk penyerahan (qabd) tidak boleh diaplikasi dalam urusniaga ini kerana tidak termasuk dalam konsep darurat untuk transaksi bonafide. Iv. Urusniaga broker secara online ini terdirii unsur bay al-najsy iaitu peniaga menawarkan harga bukan untuk memiliki matawang sebaliknya untuk memberi faedah kepada penjual melalui kenaikan harga. V. Urusniaga ini juga mengandungi ihtikar yang dilarang oleh Syarak. Vi. Urusniaga ini juga mengandungi unsur perjudian yang tergantung pada turun naik harga atau angka. Saya hanya berfungsi sebagai relasi dalam majlis semalam. Secara terselip kesemua kesimpulan yang dibuat oleh kedua-dua kumpulan itu sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, dengan itu, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut tercapai, pembaca boleh download kertas kerja mereka (yang belum meninggal selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Sebarang pertanyaan bolehlah terus disampaikan kepada mereka. Zaharuddin Abd Rahman zaharuddin 1 Jun 2011 Saya bersyukur kerana semalam telah mengadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Syariah, ulama, ahli ekonomi, bankir dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Kertas kerja pula yang disediakan oleh individu sebaliknya dibuat secara berkumpulan. Ini berarti kertas kerja yang wajar diberikan lebih kredit kerana adalah buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding dengan kajian dan pandangan dari seorang individu. Saya hanya berfungsi sebagai relasi dalam majlis semalam. Secara terselip kesemua kesimpulan yang dibuat oleh kedua-dua kumpulan itu sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, dengan itu, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut tercapai, pembaca boleh download kertas kerja mereka (yang belum meninggal selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Sebarang pertanyaan bolehlah terus disampaikan kepada mereka Tambahkan halaman ini ke situs Social Bookmarking favorit Anda More.Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap trader di indonesia. 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita bahas dengan artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pe mbeli dan penjual memiliki wewenang penuh pelaksanaan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterima kan barang dan mahal Dijual (beli) oleh Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika telah melihat. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Bila antara negara terjadi perdagangan internasional maka setiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir indonesia akan menghasilkan devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir indonesia membutuhkan devisa untuk menarik dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing. Setiap negara penuh penuh kurs rupiah masing-masing (kurs adalah perbandingan uang tersebut) misalnya 1 dollar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs dan transaksi jual beli valuta asing di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno, et. al. Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG VALAS PERDAGANGAN Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam mata uang dan antar mata uang berlainan jenis. B. Cerita dalam urf tijari. Hukum islam islam is offline is offline C. Cerita agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR albaihaqi dan Ibnu Majah, dan nilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma Dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenisnya. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah Riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri, Nabi saw bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilai) dan janganlah naik sebagian atas yang lain janganlah menjual perak dengan perak sama sama (nilai) dan janganlah menambahkan sebagaian Atas yang lain dan janganlah menjual emas dan perak ini yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam. Rasulullah melihat uang tunai menjual perak dengan emas (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali ketentuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka yang syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sebutkan (ijma) yang akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Bila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Bila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah bisa, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari yang dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dipertahankan dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dinilai pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang dipakai adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, harga pada saat penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dalam bentuk kesepakatan kedepan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan penjualan antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPSI yaitu. Untuk dijual yang tidak boleh dilakukan atas harga dan jangka waktu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA oleh SurFXGzali 187 Senin 05 Oktober 2009 11:34 HALAL HARAM FOREX Sebagai Rujukan. Konsep leveraj yang disediakan oleh broker forex sebenarnya wujud dalam Islam. Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu perkhidmatan yang tiada unsur penindasan (gharar) yang disediakan oleh orang bukan islam. Leveraj forex merupakan jaminan (pertolongan) sementara yang diberikan oleh broker forex. Ianya boleh dibilang juga kontrak sementara antara trader forex dan broker broker trader yang masih memiliki ekuiti dalam akaun mereka. Trader hanya bisa menahan kontrak berdasarkan ekuiti mereka sahaja dan mengikut yang mereka persolid dengan broker mereka.Bagi akaun Islamik, broker forex tidak terjangkit atau memberikan apa-apa faedah atas garansi mereka.Dengan sendirinya kita bisa masuk pasar matawang mengikut kemampuan kita. Broker forex adalah orang tengah antara bank-bank antarabangsa (pedagang) dan pedagang kecil (pengecer) .Mereka membeli (qoute) dari institusi dan menjual balik (reqoute) kepada pedagang kecil.Biasanya jualan balik adalah munasabah antara 3-10 mata sahaja.Di Disini lah buat buat keuntungan Proses ini dibenarkan oleh islam. Ianya bukan riba. (Ada yang terkeliru jual beli juga sama riba). Pandangan Profesor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan leverage adalah harus (diperbolehkan). Seperti kata Profesor Humayon Dar, Managing Director Dar Al Istithmar di London (memeriksa aspek syariah dari hedge fund Islam yang baru muncul). . Syariah tidak memiliki masalah dengan leverage selama hal itu dicapai melalui hutang Islam. Leverage bukanlah perhatian Syariah, melainkan merupakan masalah ekonomi. Rujuk: islamicfinanceandbanking.blog. Mic-hedge.html Kalau mengambil kata-kata dia, saya mengambil contoh leverage dalam akaun islamik FXOpen leverage yang tidak dikenakan sebarang bunga (bebas bunga). Juga jika kita semalam pun tidak ada apa-apa bunga (berbanding konvensional bunga jika semalam). Saya rasa perlunya kita ganti banyak pihak yg mahir dan terlibat langsung dalam kewangan islam. Bukan kuliah sulawesi bujangan yang baru balik dari universiti di Jordan dan kerja 2-3 tahun di gedung kewangan islam dan tukar jadi pensyarah di uiam. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan. Hadits dhaif sebagai hujah pengharaman. Saya ingin berkongsi pengetahuan tentang satu lagi hadis yang terputus sanad (dhaif) yg dijadikan hujah pengharaman, iaitu: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. (Sejarah Abu Daud, No 3504 3283) Rujuk Leveraj Haram Metro Ahad 3 Februari 2008. Apakah terjemahan langsung satu hadist yang masyhur la tabi ma laysa indakeberapa isu telah dibangkit berkenaan hadits ini.Salah satunya tentang percanggahan rantaian sanadnya.Al Bukhari dan Muslim Tidak pernah merekodkan dalam koleksi mereka yang sedang lain Ab Dawd dan al Tirmidhi, ada merekodkannya. Percanggahannya adalah seperi berikut: 1. Ab Dawd, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibnu Hibban dinyatakan ianya diriwayatkan oleh Jafar ibn Abi Wahshiyah, dari Ysuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam, manakala yang keempatnya, ianya Abd Allah ibn Ismah, manakala koleksi yang lain Antara Ysuf dan Hakim. Dalam al Mizan, al Dhahabi menyatakan nama sebenarnya tidak diketahui (la yuaraf). 2. Berkenaan periwayat utama Hadith ini, Hakim ibn Hizam, mengatakan 8220obscure8221 (majhul al hal). Hanya Ibn Hibban memasukkan dia antara periwayat yang boleh dipercayai (al thiqqat yang dapat diandalkan). Sementara al Nasa82178217i telah merakamkan satu hadits yang Diawayatkan oleh beliau, Yang lain menyatakan beliau adalah 8220obscure8221. Rujukan: Komoditi berjangka: Sebuah analisis hukum Islam Mohammad Hashim Kamali en.wikipedia.orgwikiMohammadHashimKamali --------------------------------- ----------------------- (Perkataan: Majhul al-Hal (dinamakan juga al-Mastur) Definisi: Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih Ditakah hukum pidana: tidak dapat diterima menurut pendapat yang sahih di sisi mayor ulama Adakah hadisnya itu punya nama khusus Hadisnya itu tidak memiliki nama khusus di bawah hadis dhaif Rujukan: darulkautsarpenghadi. BahasanKedua: --------- -------------------------------------------------- ---- (Nota: Saya tidak pernah berada di rendah hadis dhaif Cuma menyatakan bahawa hadist dhaif tidak boleh dijadikan hukum dalam hal halal dan haram. Efek dari penggunaan lemah Hadeeth: islamwebver2archive ngexampid139248 Wallahu alam. Graf leveraj dan margin trade saling Berkait.Ibarat kuku dengan isi.Kalau ikut pengertian saya, margin trad HARAM.Kalau tiada riba, jadi HALAL.Secara amnya margin trading (leverage) HALAL tanpa ada riba. Sebenarnya dalam akaun Islamik forex, margin tradingnya tidak kena guna riba. Malah broker forex sudah lama merealisasikan prinsip-prinsip Qard Al Hassan (pinjaman indah) berbanding bank yang berjenama rupiah Islam tidak kira di Malaysia atau luar negara. Kalau ada pun, ianya agak terbatas ruang seperti: Rujuk: dib.aeencommunityservicequrad.htm Insya Allah. Saya akan membahas tentang Qard Al Hassan pada kesempatan lain. Berkenaan pula pula, andai pasaran tidak menyebelahi kita, kita masih ada stop loss sebagai penyelamat. Andai kita tidak menggunakan stop loss pun, Broker forex mengamalkan Fakta 3: Tidak Ada Saldo Debet Resiko Anda hanya sebatas dana deposit. Karena tidak ada margin call dalam trading forex, untuk perlindungan Anda, broker secara otomatis akan menutup semua posisi terbuka Anda jika ekuitas akun Anda turun di bawah tingkat margin yang dipersyaratkan. Anggap ini sebagai penghentian otomatis akhir. Sebenarnya, kamu tidak akan pernah kehilangan lebih banyak uang daripada yang ada di akunmu Janganlah susah-susahkan hati pasal forex halal ke haram.ianya ini. Yg uzar komenkan adalah pasal leverage Leverage dlm forex menepati hukum syarak. Xde riba Kena yakinkan diri yg ianya menepati hukum syarak. Tanpa keyakinan bisa jatuh syubhah pula. Yang penting pakai akun. Kan byk broker yg tawarkan islamic account. Adalah-itu adalah bisikan syaitan. Hukum dagang forex dan penggunaan leveraj is harus halal. Yakinkan diri baru hati jadi tenang. Kerja jadi senang Apa-apa pun saya tiada kuasa hukum HALAL HARAM. Saya Cuma tolong menerangkan apa yang saya fahami selama ini megenai perkara tersebut. Yang ada kuasa MAJLIS FATWA KEBANGSAAN. Jikalau MAJLIS FATWA KEBANGSAAN mengeluarkan FATWA di Malaysia ini menerangkan yang Trading FOREX ini HARAM. Maka berhentilah.Sehingga sekarang tiada apa2 FATWA dikeluarkan oleh MFK mengenai FOREX. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan diambil dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Dalam ISLAM untuk memverifikasi hal-hal yang HALAL atau HARAM bukan berasal dari makna langsung dari terminologi itu tetapi dari bagaimana hal itu dilakukan. Jawapan dari yang lain bagi perkara yang sama oleh SurFXGzali 187 Mon Oct 05, 2009 11:43 am Daripada Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Waalaikumussalam w.b.t .. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan untuk ruangan forum ini.Memang semalam ada soal tentang leverage. Oleh kerana soalan itu telah memanggil nama seseorang, pihak pengurusan sudah jadi soalan yang sudah jadi perbincangan kita lebih telus dan tidak mana pihak mana. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan pula pergaduhan yang dianjurkan.Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk ment definisikan hal ini dalam pertarungan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikuti penggunaan di dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah cara mendapatkan lebih banyak dengan kurang. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lot GBPUSD, sepatutnya pihak platform akan memotong USD100 dari akaun kita sebagai modal pusingan. Namun sekiranya leverage, platform hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak platform untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Inilah yang pernah leverage dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Akaun mini menjadi jumlah akaun yang kurang dari USD50,000. Tapi sekiranya akaun ini melebihi USD50.000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (trader). Yang paling penting dalam perdagangan forex ini setiap urusniaga yang dibenarkan dan kerugian yang akan ditanggung oleh pedagang tidak akan melebihi jumlah modal pusingan yang ada di dalam akaun mereka. Seperti contoh, sekiranya anda membuka akaun yangingan USD1,000 anda tidak akan menjejak sebarang kerugian melebihi modal ituituitu USD1,000 walau apapun leverage yang anda perolehi dari pihak platform dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini leverage tidak bisa menjadi halangan dalam hukum syara dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh pihak platform dengan harga yan lebih rendah untuk pedagang yang memiliki modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang dari USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ini bisa merungkaikan segala kekeliruan dan pengertian yang silap tentang leverage yang timbul dewasa ini dan juga jawaban terhadap isi hukum tentang leverage itu sendiri. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian.Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Investasi FOREX trading adalah investasi yang sangat penuh dimana kita bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Dong dengan forex broker forex online yaitu Marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin mudah setiap orang untuk mendulang keuntungan di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Bagian umat Islam meragukan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, cara penerjemahan yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qurban17an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan itu tidak ada atau tidak adanya barang, peluru garar, 8221 contohnya Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi korban praktek penyimpangan yang palsu 8212 satu hal yang sebetulnya bisa bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena hukum perubahan hukum seperti di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek ekonomi, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai pertukaran memang dilakukan terhadap penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah dengan ini: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak yang melakukan transaksi (8216aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: isi ulang transaksi kejelasan mengenai: jenisnya (yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterimakan barang dan mahal Dijual (oleh) Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dipimpun dari beberapa sumber) PRINSIP HIDUP IMPIAN ATAU CITA-CITA YANG BERASASKAN KEPADA KEIMANAN KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENURUTI CARA RASULULLAH SAW AKAN DAPAT MENEGUHKANMEMANTAPKAN HATI DARI SIFAT PUTUS ASA DAN AKAN SENTIASA MEMILIKI RASA KETAQWAAN YANG JITU DALAM USAHA MENANAMKAN KEYAKINAN KEPADA DIRI KE ARAH MENJADI SEORANG INSAN YANG BERJAYA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT FALSAFAH SIBER 8220Manusia yang dikirim menggunakan internet untuk urusan perkara, tapi mereka tidak mahu merebut peluang menjana pendapatan menerusi perdagangan internet. Maka mereka itu adalah manusia yang teramat rugi di era digital ini8221 Profesor Madya Miswan Bin Surip
How-to-report-exercise-of-stock-options
Options-trading-tfsa-account