Praca-zdalna-forex

Praca-zdalna-forex

Volkswagen-stock-options
Tradeking-binary-options
Merrill-edge-online-investment - & - trading-services


Pindah-rata-rata-20 IBM-karyawan-saham-pilihan-2011 Teknik-forex-sebenar-v2-password Hubungan antara pasar forex-market-and-stock-market Trading-stock-options-taxes Bagaimana-untuk-menemukan-broker forex-baik

Pomoc ekspres e-Doradca e-Szkolenia gt Dbamy o najwyszej jakoci standardy szkole Praca za granic Umowy midzynarodowe Umowy midzynarodowe bd miay znaczenie decydujce w przypadku, gdy zaroacutewno w myl polskich przepisoacutew podatkowych, jak iw myl przepisoacutew innego kraju, uznawani s za rezydentoacutew podatkowych tego Kraju W Polsce status sepuluh mona uzyska bardzo prosto ndash jeli podatnik przebywa w kraju ponad 183 dni w roku ndash automatycznie rozlicza si z caoci swoich przychodoacutew w Rzeczypospolitej. Umowy midzynarodowe wskazuj ponadto moliwoci opodatkowania poszczegoacutelnych przychodoacutew w dwoacutech krajach. Jeeli zakadaj, e przychoacuted moe oleh opodatkowany zaroacutewno w Polsce, jak i w kraju obcym ndash czyli e kade z pastw pobra moe podatek a dopiero zasady unikania opodatkowania zdecyduj, gdzie kocowo sepuluh podatek zostanie skonsumowany (zapacony). Zgodnie z zaradami obowizujcymi w RP umowy midzynarodowe ratyfikowane za uprzedni zgod parlamentu wyraon w formie ustawy (a do takich umoacutew nale wszystkie w sprawie unikania podwoacutejnego opodatkowania), maj pierwszestwo przed stosowaniem ustawy krajowej. W konsekwencji przy ustalaniu zasad rozlicze: najpierw naley zapozna si z zasadami okrelonymi w umowie, gdy przewiduje ona moliwo opodatkowania na terytorium kraju, ustali naley, czy umowa midzynarodowa przewiduje szczegoacuteln, preferencyjn stawk podatku pobieran z tytuu danego rodzaju czynnoci lub od danego rodzaju podatnikoacutew, ustali czy poza opodatkowaniem w kraju wystpuje roacutewnie moliwo opodatkowania tych rodzajoacutew przychodoacutew za Granic, czyli czy Zaj moe podwoacutejne opodatkowanie, ustali, jak metod unikania podwoacutejnego opodatkowania naley zastosowa w przypadku danego przychodu, dokona subsumpcji, czyli sprawdzenia czy dochody faktycznie byy opodatkowane w kraju i Za granic (czyli czy krajowe zasady nie zwalniaj dodatkowo danych dochodoacutew z opodatkowania), oraz w przypadku opodatkowania w obu krajach ndash zastosowa zasad eliminacji podwoacutejnego podatku od tej samej kwoty dochodoacutew. Przy uzyskaniu dochodu za granic, umowa midzynarodowa moe wskazywa, e: dochoacuted bdzie opodatkowany tylko w pastwie uzyskiwania wynagrodzenia lub tylko w pastwie rezydencji (czyli bdzie on opodatkowany tylko jednokrotnie), moe oleh opodatkowany w obu pastwach, lecz w jednym z nich stawka podatku nie Moe by wysza ni wskazana w umowie, z reguy znacznie nisza ni stawka krajowa, moe oleh opodatkowana w obu krajach, przy czym podatnik zastosuje zasad proporcjonalnego odliczenia, moe oleh opodatkowana w obu pastwach, przy czym podatnik zastosuje zasad wyczenia z progresj Po co nam umowy Masalah eliminacji podwoacutejnego opodatkowania jest szczegoacutelnie uciliwy w prawie spadkowym, w przypadku ktoacuterego bardzo czsto podatek trzeba zapaci w kraju pooenia masy spadkowej, jak iw kraju rezydencji nabywcy, zatem podatek bdzie pacony dwa razy od tego samego przychodu (majtku). Zasady budowy umoacutew midzynarodowych, czyli jak czyta umowy Cho umowy midzynarodowe roacuteni si midzy isob, to z racji na ich budow, bazujc na konwencji modelowej OECD, posiadaj stae elementy, ktoacutere pozwalaj stworzy szablon, ktoacutery bdzie jedynie modyfikowany w poszczegoacutelnych umowach. Szablon nie moe wskaza zasad unikania opodatkowania lub metod poboru podatku, dotyczcych poszczegoacutelnych umoacutew. W tym zakresie niezbdna jest lektura umowy waciwej w relacjach midzy poszczegoacutelnymi krajami. Pocztek umowy wskazuje, jakiego rodzaju podatkoacutew umowa dotyczy. Regu s umowy zawierane w zakresie eliminowania podatkoacutew dochodowych, objanienie wyrae (sowniczek umowy). Rezydencja podatkowa ndash z reguy umowa eliminuje zasady ustalenia podwoacutejnej rezydencji. Jeeli zasady z umowy pozwalaj nie na jednoznaczn odpowied w tym zakresie, okrelenie pojcia zakadu saya placoacutewki ndash szczegoacutelnie istotne przy opodatkowaniu zyskoacutew przedsibiorstw, opodatkowanie majtku nieruchomego ndash w zakresie dochodu osignitego z bezporedniego uytkowania, najmu, dzierawy lub innego rodzaju uytkowania majtku nieruchomego. zyski przedsibiorstw zyski z dziaalnoci transportowej midzynarodowej ustalenia opodatkowania w przypadku transakcji midzy przedsibiorstwami powizanymi, zatem Takimi, ktoacutere mog teoretycznie przy wykonywaniu transakcji narusza zasady rynkowoci wiadcze dywidendy ndash czyli opodatkowanie wypat z zysku odsetki ndash czyli podatki od zainwestowanego kapitau nalenoci licencyjne ndash podatki wynagrodze za uytkowanie lub zbycie praw autorskich saya pokrewnych zyski ze zbycia nieruchomoci innych ni posiadanych przez przedsibiorstwo, take zyski z przeniesienia wasnoci ruchomoci opodatkowanie wolnych zawodoacutew praca najemna ndash czyli Metody pobierania podatku u zatrudnianych pracownikoacutew podatki od wynagrodzenia dyrektoroacutew, czstokro poprzez dyrektoroacutew rozumie naley Organy zarzdzajce, nadzorcze Saya kontrolne podmiotu podatki od wynagrodze artystoacutew saya sportowcoacutew podatki od emerytur saya wiadcze socjalnych podatki suby publicznej podatki nauczycieli akademickich, ucznioac utew i studentoacutew dochody inne, nie wymienione powyej okrelenie zasad unikania opodatkowania w przypadku dopuszczalnoci poboru podatku w kraju i za Granic postanowienia szczegoacutelne, takie jak pomoc w informowaniu si krajoacutew o poborze podatkoacutew, zasady wspoacutepracy przy egzekucji roszcze, procedury porozumiewania si i wymiany informacji, Ustalenie wzajemnych zasad traktowania obywateli, w tym przede wszystkim zasady ich roacutewnego traktowania w zakresie poboru podatkoacutew w obu pastwach i zasady niedyskryminacji. Brak umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania Jeeli midzy krajami nie zawarto umowy o unikaniu opodatkowania to teoretycznie w obu pastwach naley pobra podatek. Apakah polskich rezydentoacutew podatkowych zastosowanie ma woacutewczas prawo krajowe, ktoacutere w przypadku podatku dochodowego od osoacuteb fizycznych zezwala na stosowanie zasady proporcjonalnego odliczenia. Piotr Szulczewski Analityk Bankier.pl Firma i Podatki data utworzenia: 06-09-2011 data modyfikacji: 07-01-2016Praca za granic Temat: Opodatkowanie nieruchomoci w Polsce rezydenta podatkowego w Australii Pytanie zagadka-od 3 lat mieszkamy w Australii tu pracujemy i mieszkamy , W polsce mamy mieszkanie ktrego obecnie nie moemy sprzeda wic wynajmujemy, ze. Poka ca tre Pytanie zagadka-od 3 lat mieszkamy w Australii tu pracujemy i mieszkamy, w polsce mamy miesyidi ktrego obecnie nie moemy sprzeda wic wynajmujemy, ze stratami gdyz mieszkanie jest obcione kredytem w CHF. Pytanie czy eby omin podwjnego opodatkowania moemy rozlicza w Australii wynajem niieruchomocu w Polsce ksigowy Australijski nie widzi problemu, eby doczy do naszego rozliczenia w Australii rozliczenia nieruchomoci w Polsce. Jak ten przypadek zinterpretuje US w Polsce zwi Temat: Podatek Belki Ja mam takie pytanie. Mieszkam i pracuj w Anglii od 3 lat. Apakah tej pory nie skadem adnych deklaracji itp. W polskim AS, gdy w Polsce adnych. Poka ca tre Ja mam takie pytanie. Mieszkam i pracuj w Anglii od 3 lat. Apakah tej pory nie skadem adnych deklaracji itp. W polskim AS, gw w Polsce adnych interesw gospodarczych nie prowadz nie posiadam adnych dbr ect. Obecnie mam zamiar zaoy lokat w polskim banku ktra jak wiadomo bdzie opodatkowana. Wiem e kwot tego opodatkowania bank sam przekazuje do us i super, ale czy ja te bd musia jakie dokumenty im skada W kocu jaki tam dochd z tych odsetek bd mia. Zli Temat: liczenie rezydencji Mam pytanie odnonie tych 183 dni. Rozliczamy si za dany rok kalendarzowy wic czy jeli w jednym roku mieszkaam w Pradze 4 miesice i kontynuuj kolejne 4. poka ca tre Mam pytanie odnonie tych 183 dni. Rozliczamy si za dany rok kalendarzowy wic czy jeli w jednym roku mieszkaam w Pradze 4 miesice i kontynuuj kolejne 4 w nastpnym roku ke rozliczajc ju sepuluh kolejny rok mam przyj, e jestem rezydenk Ceko czy liczy si ke tylko dla danego roku kalendarzowego Mam w PL nieruchomo Ale przy rejestracji dziaalnoci itp polskie urzdy do mocno hari mi si kita znaki (miao oleh 15 min a dalej od US papierka nie mog wyegzekwowa), e chciaabym pacem podatki tylko tu gdzie zarabiam, mieszkam i yj czyli w Czechach. Tidak ada i jak untuk si ma do dziaalnoci zarejestrowanej w PL saya czy powinnam tam zmieni adres na mj adres czeski zwi Temat: a co z rozliczeniem z Australi jak mamy si z mem rozliczy wsplnie gdy tylko pada pracuje - przy czym w Polsce dochody mia tylko w Styczniu i lutym 2014r, pozostae miesice. Poka ca tre jak mamy si z mem rozliczy wsplnie gdy tylko on pracuje - przy czym w Polsce dochody mia tylko w stikzniu i lutym 2014r, pozostae miesice zarabia w Australii (ja nadal nie pracuj). Polska i Australia maj umow o unikaniu podwjnego opodatkowania - ale nigdzie nie jest wyjanione jak metod dokona rozliczenia. (Zwi Temat: Nie do koca rozumiem A jeli mieszkam na stae w Inggris, tu pracuj i si ucz, lakukan polski wpadam raz gra dwa lakukan roku na w sumie kilka tygodni. Obywatelstwa Angielskiego. Poka ca tre Sebuah jeli mieszkam na stae w Inggris, Tu pracuj i si ucz, lakukan polski wpadam raz gra dwa lakukan roku na w sumie kilka tygodni. Obywatelstwa Angielskiego nie posiadam, a nie pamitam ebym si wyrejestrowywa skdkolwiek (lekarz np.) Czy dalej musz pacem podatek czy wystarczy, e wypeni ww. Dokument I jestem zwolniony, w Polsce pobieram jedynie rent po zmarym ojcu. Zwi Temat: Podatki w Polsce iw Niemczech Przyklad: Mam dowod polski i niemiecki. Pracuje i mieszkam w Niemczech Mam mieszkanie w Polsce i prace, pracuje w zimie tu w Lato w Niemczech Jak jest wtedy poka ca tre Przyklad: Mam dowod polski i niemiecki Pracuje i mieszkam w Niemczech Mam mieszkanie w Polsce i prace, pracuje w zimie tu w Lato w Niemczech Jak jest wtedy z podatkiem. Zwi przeczytaj jeszcze ustawe o podatku Dochodowym od osob fizycznych, seorang znajdzies Z 183 dni Temat: Nie oszukuj US znajdzie cie wszdzie. Ja pracuje tu i tu i sie nie przyznaje ze gdzies zarobilem i nikomu nic do tego nie warto si nie przyznawa bo ju gocia namierz i. Poka ca tre ja pracuje tu i tu i sie nie przyznaje ze gdzies zarobilem i nikomu nic do tego nie warto si nie przyznawa bo ju gocia namierz i kara murowana twoje IP nie jest anonimowe - zapomniae. Zwi Temat: po co placic ja pracuje tu i tu i sie nie przyznaje ze gdzies zarobilem i nikomu nic do tego. Poka ca tre ja pracuje tu i tu i sie nie przyznaje ze gdzies zarobilem i nikomu nic do tego zwi Ale ma Pan: W rozumieniu niniejszej Konwencji, okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie oznacza kad osob, ktra wedug prawa tego Pastwa Podlega Poka ca tre Ale ma Pan: W rozumieniu niniejszej Konwencji, okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie oznacza kad osob, ktra wedug prawa tego Pastwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, Wic ma Pan odniesienie do prawa ojczystego , A untuk w ustawie o pit w art 3 ust. 1a. Za osob majc miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaa si osob fizyczn, ktra: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesw osobistych lub gospodarczych (orodek interesw yciowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej duej ni 183 dni w roku podatkowym. Zi Temat: podatek za prace Prosze nie wprowadzac czytelnikow w bd i nie pisabzdur o jaki 183 dniach. NIczego takiego nie ma w konwencji o unikaniu podwjnego opodatkownia miedzy polska a UK. Poka ca tre Prosze nie wprowadzac czytelnikow w bd i nie pisabzdur o jaki 183 dniach. NIczego takiego nie ma w konwencji o unikaniu podwjnego opodatkownia miedzy polska a UK. PIsze tylko tyle tam: Artyku 4 Miejsce zamieszkania dla celw podatkowych 1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie oznacza kad osob, ktra wedug prawa tego Pastwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, Miejsce staego pobytu, siedzib zarzdu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, saya obejmuje rwnie ke Pastwo oraz jakkolwiek jego jednostk terytorialn lub organ lokalny. Jednake, okrelenie to nie obejmuje osoby, ktra podlega opodatkowaniu w tym Pastwie tylko dlatego, e osiga ona dochd lub zyski majtkowe ze rde w nim pooonych. 2. Jeeli stosownie melakukan postanowie ustpu 1 niniejszego artykuu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiajcych si Pastwach, wwczas jej status okrela si zgodnie z nastpujcymi zasadami: a) osob uwaa si za majc miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiajcym si Pastwie, w ktrym ma Ona stae miejsce zamieszkania jeeli ma ona stae miejsce zamieszkania w obu Pastwach, wwczas uwaa si j za majc miejsce zamieszkania tylko w tym Pastwie, z ktrym ma cilejsze powizania osobiste i gospodarcze (orodek interesw yciowych) b) jeeli nie mona ustali, w ktrym Pastwie Osoba ma orodek interesw yciowych, albo jeeli nie posiada ona staego miejsca zamieszkania w adnym z Pastw, to uwaa si j za majc miejsce zamieszkania tylko w tym Pastwie, w ktrym zwykle przebywa c) jeeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiajcych si Pastwach lub nie przebywa Zazwyczaj w adnym z nich, untuk uwaa si j za majc miejsce zamieszkania tylko w tym Pastwie, ktrego jest obywatelem d) jeeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiajcych si Pastw Lub nie jest obywatelem adnego z nich, ke waciwe organy Umawiajcych si Pastw rozstrzygn t spraw w wigajemnego porozumienia. 3. Jeeli, stosownie lakukan postanowie ustpu 1 niniejszego artykuu, osoba nie bdca osob fizyczn, ma siedzib w obu Umawiajcych si Pastwach, to uwaa si, e ma ona siedzib tylko w tym Pastwie, w ktrym znajduje si miejsce jej fakturznego zarzdu. CZy tu co pisze o jaki183 dniach zwi Temat: Praca Zdalna dla Polskeij firmy z niemeic Witam, mam pytanie jak wyglda sprawa pracy dla polskiego pracodawcy przebywajc za granic. Planuje wyjazd do Niemiec saya dostaam pozwolenie o prac zdaln z terytorium Niemiec. Nie wiemy. Poka ca tre Witam, mam pytanie jak wyglda sprawa pracy dla polskiego pracodawcy przebywajc za granic. Planuje wyjazd do Niemiec saya dostaam pozwolenie o prac zdaln z terytorium Niemiec. Nie wiemy jednak jeszcze jak ke wyglda prawnie. Gdzie powinno si rozlicza podatki, ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Wczeniej mieszkaam w Niemczech ptorej roku saya mam tam te meldunek, wiec zgodnie z tamtejszym praweby przebywajc cznie duej ni 9 miesicy Niemcy s moim miejscem rezydencji. Jak powinnimy rozwiza t spraw z pracodawc. Zwi Temat: 1900z melakukan zapaty gosiunie pa jakichkolwiek pienidzy na t PL mafie tj US i ZUSNo i nie wracaj na stae do polski, zamknij wszystkie osobiste konta bankowe w PL i tyle.Good. Poka ca tre gosiunie pa jakichkolwiek pienidzy na t PL mafie tj US i ZUSNo i nie wracaj na stae do polski, zamknij wszystkie osobiste konta bankowe w PL i tyle.Good luck in UK zwi Temat: Wyszlo mi 1900 zl do zaplaty WItam, pracowalam w Polsce do 3maja zeszlego roku, pozniej od 21 maja w UK, mieszkam tu od tego czasu i nie planuje wracac (na razie), Moja mama. Poka ca tre WItam, pracowalam w Polsce do 3maja zeszlego roku, pozniej od 21 maja w UK, mieszkam tu od tego czasu i nie planuje wracac (na razie), Moja mama, urzad podatkowy w Rzeszowie i Warszawie twierdza, ze musze rozliczyc sie za Rok w w w. Czyli ke co zarobilam w PL i UK. Nadmieniam, ze nie bylo mnie tam wiecej jak 187dni. CO mam robic Zaplacilam 4300 funtow podatku w UK za zeszly rok Saya teraz mam jeszcze plicor to w PL NO WAY bardzo prosze o porade zwi Temat: Wyszlo mi 1900 zl do zaplaty WItam, pracowalam w Polsce do 3maja zeszlego roku, pozniej od 21 maja W UK, mieszkam tu od tego czasu i nie planuje wracac (na razie), Moja mama. Poka ca tre WItam, pracowalam w Polsce do 3maja zeszlego roku, pozniej od 21 maja w UK, mieszkam tu od tego czasu i nie planuje wracac (na razie), Moja mama, urzad podatkowy w Rzeszowie i Warszawie twierdza, ze musze rozliczyc sie za Rok w w w. Czyli ke co zarobilam w PL i UK. Nadmieniam, ze nie bylo mnie tam wiecej jak 187dni. CO mam robic Zaplacilam 4300 funtow podatku w UK za zeszly rok Saya teraz mam jeszcze plicor to w PL NO WAY bardzo prosze o porade zwi Zobacz takeJak wynaj mieszkanie: czy to si opaca Kurz po ostatnim wpisie jeszcze nie opad, kolejne komentarze ubarwiaj moj 8211 Lakukan kontrowersyjn dla niektrych 8211 postur, a ju ju zabieram si za kontynuacj tematu wynajmu mieszka. Tym razem bdzie jeszcze gorcej, bo 8211 jak to mwi 8211 gdzie pienidze rbi, tam wiry lec. Czy jako tak8230 Jeli wic jeste ciekawy, czemu opacalno najmu jest zdecydowanie niewspmierna do podejmowanego ryzyka, a jednoczenie cakiem sporo osb (w tym ja) wybiera t form inwestycji, zapraszam na moj autorsk analiz. Pamitasz niegdy bardzo popularne produk finansowe zwane lokatami strukturyzowanymi Zakadao si tak pseudo-lokat, obstawiajc jednoczenie warto indeksu WIG20 w okrelonym dniu, kurs japoskiego jena do wietnamskiego donga lub inn zmienn, ktrej wytypowanie byo tak prawdopodobne, jak wygrana w totka. Aku tak jak od lat Totalizator Sportowy zgarnia oszaamiajce pienidze naiwnych poszukiwaczy szybkiego bogactwa, tak i banki wygryway swoiste zakady z klientami i na koniec zabawy oddaway zainwestowany kapita powikszony o okrge nol. Jeli jednak czowiek znalaz si w bardzo wskim gronie zwycizcw i wytypowa szstk. Rozbija bank i zgarnia oszaamiajce8230 kilkanacie procent zysku (saya untuk w czasach, kiedy oprocentowanie lokat byo na poziomie 6-8). Brzmi nieciekawie, prawda A co, gdybym Ci powiedzia, e wynajmujc nieruchomo wcale nie masz gwarancji zwrotu kapitau, szanire na zwycistwo s jeszcze mniejsze, zwrot z inwestycji absolutnych wymiataczy nadal nie przekracza 10 punktw procentowych Chyba trzeba oleh frajerem, eby wynajmowa komu mieszkanie 8230 4-6 8211 ke zwyczajowa, roczna stopa zwrotu z niezej inwestycji mieszkaniowej. Niezej, untuk znaczy nie cierpicej na okresy bez lokatorw aku cieszcej si na tyle duym zainteresowaniem, e waciciel nie jest skazany na wynajem pierwszej osobie, ktra zechce podpisa z nim umow. Ale zacznijmy od pocztku: jak wyznaczy opacalno inwestycji w nieruchomo na wynajem Na pocztek musimy si dowiedzie, ile warty jest nasz jedyny, niepowtarzalny, wspaniay apartament. Tak tak 8211 najczciej oferowane przez nas mieszkanie jest naznaczone przez nas samych pitnem wyjtkowoci. Woylimy wnie mnstwo pienidzy, remont okupilimy potem (jeli sami go wykonywalimy) lub zami (jeli przyszo nam paci ekipom). Najgorzej, jeli 8211 tak jak my 8211 spdzilimy w nim kilka lat i dowiadczylimy tu wielu podniosych chwil. Dlatego absolutnie kluczowe jest wyczenie sentymentu i w miar obiektywne oszacowanie wartoci tych czterech cian. Moesz ke zrobi analizujc oferty sprzeday podobnych mieszka w okolicy. Moesz pj na skrty i skorzysta z mao dokadnego, ale opierajcego si na bardzo fajnych zaoeniach (liczenie wartoci wanie w oparciu o inne ogoszenia w okolicy) portalu homebroker.pl. Mona oczywicie podej do tego bardziej profesjonalnie i zapaci za wycen rzeczoznawcy, albo pj na cao, wystawi mieszkanie na sprzeda i obserwowa poziom zainteresowania. Pamitaj tylko, e warto nieruchomoci jest zmienna w czasie i dla kupcwnajemcw nie bdzie miao wikszego znaczenia to, e za swoje ukochane gniazdko dae par lat temu p duej baki i wsadzie kolejne 100 tysi w pereki typu sprowadzany z woch marmur na blat kuchenny. Tidak, moe w segmencie ofert luksusowych ma untuk wpyw na cen, ale trzeba mie wiadomo, e cen ksztatuje rynek i nigdy nie masz gwarancji, e kto bdzie chcia zapaci za Twoje mniej lub bardziej kosztowne wybory. Znasz warto nieruchomoci Doskonale. Dla celw oblicze przyjmijmy, e jest ona warta 350.000 z. Teraz pozostao okreli cen najmu, bez uwzgldnienia rachunkw (ktre bd regulowali najemcy). Tu znowu czeka nas nieco pracy zanim wybadamy, na ile rynek wycenia nasze mieszkanie na wynajem. Mona sugerowa si rednimi cenami najmu, podawanymi w rnych wariantach (oglnym lub za metr kwadratowy) przez mniej lub bardziej niezalene rda: przykady tutaj i tutaj. Mona te wstpi na niezobowizujc pogawdk do porednika obrotu nieruchomociami, ktry na zasadzie pi-razy-oko rzuci jak kwot. W gr wchodzi rwnie sprawdzenie innych, podobnych ofert, chocia akurat w naszym przypadku rozrzut cen oleh tak wielki, e niewiele nam to dao. W kocu podeszlimy melakukan tematu wystawiajc ofert za cen, ktra wydawaa nam si zbyt wysoka. Aku rzeczywicie taka bya 8211 zainteresowanie byo mizerne. Obniajc nieco kwot doszlimy do momentu, kiedy nie byo dnia bez telefonu lub odwiedzajcych mieszkanie. Zamy, e byo sampai 1650 z Mamy komplet informacji. Apakah obliczenia opacalnoci zabawy w kamienicznika wystarczy wykona proste dziaanie: miesiczny czynsz (bez uwzgldniania rachunkw) 11 warto mieszkania 100 W naszym przypadku: 1.650 z 11 350.000 z 100 5,2 (przy 10 miesicach: 4,7, przy 12: 5,6 ) Szau nie robi, damp nie urywa, prawda Zaznacz wic, e bercanda dengan zysk brutto, od ktrego naley odprowadzi podatek (ja wybieram ryczat 8,5, ale gdybym czsto korzysta z usug budowlacw mia kredyt na mieszkanie ktre wynajmuj, nie byoby to opacalne , Ale untuk temat na osobny wpis). Z 1.650 z robi si wic 1.510 z netto, albo inaczej: 4,7 z zainwestowanej kwoty. Aku wariancie optymistycznym, kiedy mieszkanie jest opacane przez najemcw przez 11 miesicy w roku, nie zapacilimy wysokiej prowizji porednikowi (standardowa stawka: miesiczny czynsz za znalezienie chtnego na umow), nie wykonalimy adnych remontw, oraz nie wydarzyo si nic niespodziewanego ze strony najemcw Lub8230 sprztw, ktre im uyczye. Wita zasada wynajmujcych mwi: im mniej sprztw zostawisz najemcom, tym mniej kosztw Ci czeka. Odpowiadasz bowiem za funkcjonowanie tego wszystkiego, co spisae w protokole zdawczoodbiorczym (bo go spisujesz, prawda8230). Innymi sowy: popsuje si lodwka, jako waciciel musisz j naprawi zapewni sekarang. Lepiej wic wynaj mieszkanie bez lodwki saya innych sprztw, ale wtedy zaczyna si marudzenie najemcw i dalsze obnianie rentownoci. Untuk oczywicie nie wszystko. Opaty do wsplnoty za media przerzucamy na najemcw (i od nich nie pacimy podatku, jeli umowa jest odpowiednio skonstruowana), ale przecie s te inne opaty, od ktrych nikt nas nie uwolni: podatek od nieruchomoci i gruntu (jeli jest dzierawa wieczysta) oraz wszelkie Fanaberie wsplnoty przegosowane wikszoci gosw, ktre nie s ju w naszym interesie. Untuk kilkaset (potencjalnie wicej) zotych rocznie, ktre obni nasz zysk. Sporo ryzyka, a do tego mizerne zyski, prawda aku ke mimo, e osobom postronnym moe si wydawa, e te 1650 z miesicznie (ditambah wszelkie rachunki, czyli w praktyce dobrze ponad 2.000 z) ke krojenie biednych najemcw przez krwioerczych wyzyskiwaczy. Untuk abstrakcyjnie wysokie ceny mieszka sprawiaj, e najem jest mao opacaln zabaw, sebuah jednoczenie czym, co dla najemcy jest najwikszym kosztem w budecie domowym. Przejd wic melakukan drugiej czci wpisu saya odpowiem na pytanie: 8222 ke po jak choler si w ke bawi 8222. Ile procent mieszka jest wynajmowanych w poszczeglnych pastwach Europy Kliknij, aby powikszy. Robi ke tylko dlatego, e mieszkanie ju mam, kredyt spacony, a gotwki z jego ewentualnej sprzeday nie potrzebuj. Na warunkach rynkowych, przy obecnym poziomie abstrakcyjnych cen mieszka (od boomu w 20078 roku), przy mojej (mizernej) znajomoci rynku, przy koniecznoci wzicia kredytu absolutnie bym w to nie wchodzi. Oczywicie 8211 s przypadki osb, ktre z powodzeniem zarabiaj wicej ni przedstawiem wyej. Untuk czsto kwestia kupna nieruchomoci znacznie poniej jej wartoci (aukcje komornicze itp), wynajmu na pokoje (mona, dysponujc odpowiednio duym mieszkaniem) czy otrzymania spadkudarowiznykupna mieszkania przed rokiem 2007. Dugo zastanawiaem si, jak mamy alternatyw. Z roku na rok nasza warto netto ronie, saya musimy wyszukiwa kolejne inwestycyjne pereki. Najpierw bya gieda, ktra w kocowym rozrachunku daa mi niele popali, wic mimo, e nadal si w ke bawi, ke znaczco ograniczyem inwestowane kwoty. Nie gieda, untuk moe lokaty BFG zabezpiecza depozyty do 100.000 EUR, wic przewyszajce warto wielu mieszka, rwnie w duych miastach. Tyle e to teoria8230 lokata nadal jest zbiorem wirtualnych cyferek, ktre nie maj wikszego pokrycia w rzeczywistym pienidzu. Untuk zapis, ktry moe zosta zmienionyskasowany w nadzwyczajnych sytuacjach, ktre nie s wykluczone w tych ciekawych czasach, w ktrych yjemy. Nie wspominam nawet o niezwykle niskim oprocentowaniu lokat, bo ke zmienia si w czasie saya prawdopodobnie w duszej perspektywie nie przynios satu znaczco mniejszych zyskw ni nieruchomoci. Wic moe waluty, kruszce, forex Wszystko fajnie, ale z mojej perspektyly te instrumenty nie nadaj si do lokowania wikszych pienidzy. Nieruchomo jest wic czym, co pozwala skonsumowa potne oszczdnoci i zamieni je z wirtualnych cyferek w co realnego. Co, co widz, mog dotkn, sprzeda, wymieni, na co mam 8222papiery8221, czego nikt mi bezprawnie nie zagrabi (oby8230 tfu tfu). Jeli znabym si na tym lepiej, moe zamienibym sowo 8222mieszkanie8221 na 8222ziemia rolna8221 czy 8222sztuka8221. Mieszkaniwka jednak jest dla mnie najatwiejsza do realizacji, bo funkcjonuje u nas na zasadzie 8222kup mieszkanie, pomieszkaj, wyronij z niego, wynajmij8221. Nie szukam okazji, nie chodz na aukcje mieszka, nie kupuj nieruchomoci z lokatorami. Untuk wszystko znacznie podnosi ryzyko i chocia potencjalnie podnosi rwnie berhenti zwrotu, untuk nie na moje nerwy 8211 nie wyobraam sobie wyda kilkuset tysicy zotych i nie mie pewnoci, czy w ogle bd w stanie zrealizowa moje plany co do tej nieruchomoci. Przy takich kwotach nie zamierzam zanadto ryzykowa 8211 a wiadomo, e kto nie ryzykuje, sepuluh nie ma. Za to pi spokojnie, bo nadal mam etat i dopiero buduj dodatkowe rda czciowo pasywnego dochodu 8211 jeli wic inwestycja nie wypali, nie bdzie chtnych, nie bd pacili, zdewastuj mieszkanie, to po prostu nie bd widzia zyskw, ewentualnie co nieco dopac do interesu Utrzymanie niezajmowanego przeze mnie mieszkania, remonty itp) 8211 ale nie bd si zastanawia, kto 8211 jeli nie najemcy 8211 spaci mi teraz kolejne raty tego taniutkiego kredytu (bdcego przecie najtaszym pienidzem na rynku), ktry mimo swoich zalet potrafi pochon cakiem pokane, 4- Cyfrowe sumki kadego miesica 5,5 wycigane z najmu w Polsce to i tak cakiem niele w porwnaniu lakukan innych pastw. Tyle e rynek nieruchomoci na wynajem wyglda tam kompletnie inaczej Wreszcie: wynajem mieszka daje tinggal, przewidywalny, regularny dochd (niemal) pasywny. Budujc inne rda dochodu (poza etatem) nie patrz a tak drobiazgowo na opacalno inwestycji. Eby daleko nie szuka: w tego bloga woyem tyle czasu, pracy i zaangaowania, e chyba bym si poci, gdybym robi to dla pienidzy, przychody generowane oleh wanie takie, jakie s identiknie. Wiedziaem jednak, e w kocu bdzie ke rdo w miar pasywnego dochodu i mio bdzie zrobi co, w co wierz, co jednoczenie bdzie generowa niewielkie zyski. Z mieszkaniwk jest podobnie: podejmuj spora ryzyko nie oczekujc kokosw, ale wiem, e moe oleh bardzo fajne rdo ywej gotwki kadego miesica, ktra pokryje spor cz naszych wydatkw (tu znajdziesz nasz raport wydatkw za ostatni rok). Nie musz mie najlepszych wynikw, nie chc bi rekordw 8211 planuj po prostu robi swoje, zdobywa wiedz i dowiadczenie i wierz, e w duszym horyzoncie wypracuj optymalne rozwizanie, ktre bdzie kolejn, bardzo solidn nog podpierajc finanse osobiste mojej rodziny. Co planuj dalej Czas pokae, ale raczej bardziej w mieszkaniwk wchodzi nie bd. Na t chwil uwaam, e untuk zbyt niepewny interes, wiyagajcy pracy, czasu, szczcia i absolutnie nie przynoszcy kokosw. Dopki jestem w sytuacji, w ktrej wyprowadzam si z dotychczas zajmowanego mieszkania i nie potrzebuj pienidzy, ktre mgbym uzyska z jego sprzeday, wynajem jest sensown opcj. Ale dobieranie kolejnych mieszka na wynajem i pacenie za nie kredytem nie miaoby w mojej ocenie sensu 8211 a ju na pewno nie przy aktualnych stopach zwrotu i wielkiej niewiadomej, jak s ceny metra kwadratowego w przyszoci. Polska bdzie si wyludniaa. Miliony rodakw wyjechay tam, gdzie yje si atwiej, wic te synne ju 8222brakujce 2 miliony mieszka8221 mog oleh tylko czcz gadanin, nie majc zbyt duo wsplnego z rzeczywistoci. Pewnym bercanda, e aby odnie sukces, trzeba kupi odpowiednie mieszkanie. A nie mam zudze 8211 nie jestem ekspertem w temacie i ciko zakada, e wybior pereki yang sama, ktre obroni si nawet w trudnych czasach. Na koniec jeszcze jeden wniosek, lakukan ktrego doszlimy szukajc najemcw: untuk mit, e idc lakukan porednika jako potencjalny najemca nie pacisz prowizji za wyszukanie i prezentacj mieszka. Ogaszajc si bezporednio i wsppracujc z biurami porednictwa zauwaylimy, e ludziom nie chce si woy pracy w samodzieln analiz. Wol pj na gotowe, dosta daftar opcji i zosta obwiezionym przez porednika po mieszkaniach, bo przecie ke tylko wynajmujcy paci prowizj do biura8230 bzdura My wynajlimy mieszkanie bezporednio i tylko dziki temu zeszlimy zen o kilka procent wzgldem ceny ofertowej. Temat negocjacji z zainteresqueanymi przyprowadzonymi przez porednika ucinalimy od razu i robilimy to szczerze (8222byoby taniej, gdybycie Pastwo nie przyszli z t Pani8221). Dlatego przyszych najemcw zachcam do woenia nieco pracy w samodzielne wyszukanie ofert, bo koniec kocw 8211 wynajmujcy i tak przerzuci prowizj na Apakah, chociaby nie chcc obnia ceny ofertowej o te 50 czy 100 z miesicznie. PS Untuk jeszcze nie koniec tematw mieszkaniowych, bo jeszcze mamy w zanadrzu kilka niespodzianek. Za tydzie jednak dam Ci odetchn saya wreszcie zabior si za wpis, ktry chodzi mi po gowie im kilku miesicy: bdzie o zaletach i wadach pracy zdalnej PS2 Untuk ostatnie dni gosowania na Blog Roku 2014 Zapraszam do gosowania 8211 wystaquica wysa SMSa o treci K11188 pod numer 7122 za 1,23 zz PPN. Przychody id na Fundacj Dzieci Niczyje, wic gosujc na mnie 8211 pomagasz Jeli interesuj Ci inwestycje w nieruchomoci na wynajem, serdecznie zachcam do zapoznania si z ksik Sawka, ktry niewtpliwie jest autorytetem w tej dziedzinie na naszym krajowym rynku. 148 komentarzy do 8220Jak wynaj mieszkanie: czy to si opaca8221 Mam podobne wnisoki co Ty, cho wiele osb chce na si mnie przekona e wynajem to wietny interes, nic nie robimy a kasa sama wpywa, wyniki wg. PB na poziomie wanie 4-5, nie wiele wicej ni lokata. Dwa czynniki determinuj, e to nigy nie bdzie dobry interes (moe poza Warszaw): po pierwsze ludzie maj zakorzenione e trzeba mieszka na swoim nie w wynajmowanym a po drugie e oprcz wspomnianej Warszawy to nawet karena miasta si powoli wyludniaj, nie mwic o maych miastach Lakukan 200 tys RaVK 9 lutego 2015 at 2:01 pm Od lat jestem najemc w W-wie. IMHO tutaj sepuluh biznes opaca si tylko jeeli ma si mieszkanie 8222po babci8221, albo z 8222przydziau8221, jakiego wykupu z 90 bonifikat. Ewentualnie wybudowa si pod miastem, sebuah swoje tatapan mieszkanie trzyma dla dziecka. Ceny nowych mieszka wci s duo wysze ni w reszcie kraju, sebuah ceny najmu wcale nie a tak wysokie. Stopa zwrotu wypada jeszcze mniej korzystnie. Dziki za sepuluh komentarz. Za 2 tygodnie bdzie nieco wicej o osobach bez wasnego M, ewentualnie z kopotami finansowymi zwizanymi z drogim kredytem. Pawe 9 lutego 2015 at 6:03 pm Skd ci wyszo ke 8004002001400 Ja licz 800z 250300z czynsz prd i gaz. Czy 1100z za wynajcie kawalerki ke duo Wszystko zaley od miasta. Nie licz na to e kto ci poda w ogoszeniu e chce sprzeda mieszkanie za 120tys. z cena ofertowa i transakcyjna to dwie rne sprawy. Ok nie bd ju wicej rozwija tematu .Nie wiem dlaczego ale czsto sysz e si nie da, e to nie moliwe, e lepsza lokata itd. Moe i tak, nie zamierzam nikomu tutaj niczego udowadnia co jest lepsze. Pokazuj tylko e co to napisa Wolny jest bdne. To tak jakby powiedzie e na giedzie nie da si zarobi, e na ziemi nie da si zarobi, e na surowcach nie da si zarobi. Wszystko si da i zarobi i straci, ale takie uoglnianie e wynajem mieszkania jest nieopacalny to duym bdem. stock 9 lutego 2015 at 6:40 pm Chyba niepotrzebnie si czepiasz Wolnego. Przecie napisa w artykule, e stopy zwrotu w pewnych przypadkach mog by wysze. To jest oczywiste e kupujc okazyjnie jaki skadnik aktyww zarobisz na nim wicej ni rednia. Niemniej jednak imho Wolny dobrze pokazuje, jaka jest najczstsza stopa zwrotu na tym rynku. eby j podwyszy trzeba duo woonego czasu lub po prostu szczcia. kosmatek 9 lutego 2015 at 7:30 pm Ok. Prosz o wskazanie mi kawalerki do wynajcia w Warszawie w nieruderze i nie dalej ni 30 minut od centrum z kosztami utzrzymania nie wicej ni 500 z. Lepsze mieszkania maj nawet 600-700. Jedyny argument za wynajmem dla mnie to dywersyfikacja kapitau 8230 Pawe 10 lutego 2015 at 1:35 pm Ja nie mwi o Warszawie tylko o innym miecie. stock 9 lutego 2015 at 5:26 pm Wpis utwierdza mnie w przekonaniu, e wchodzenie w ten biznes za du cz swojego majtku nie ma sensu. Wprawdzie czasami mam chtk na zakup na kredyt mieszkania na wynajem (bo to, wbrew wpisowi, ma szans podwyszy stop zwrotu z zainwestowanego kapitau), ale na 90 procent sobie odpuszcz. S inne, lepiej patne i niewymagajce tyle wysiku moliwoci na rynku. Mimo wszystko nieruchomoci nie skrelam i wrc do nich jak zakup pojedynczego mieszkania bez kredytu nie przekroczy 20 wartoci mojego majtku 8211 bo od pewnego poziomu od absolutnej stopy zwrotu waniejsza bdzie dywersyfikacja. Kami 9 lutego 2015 at 6:26 pm 10 mieszka na wynajem, rozumiem, e na kredyt8230no c, widz, e nie brakuje wrd nas optymistw. Ja z moim bagaem dowiadcze w tym kraju zachowuj wikszy sceptycyzm. Wzrost cen nieruchomoci, wysoka rentowno najmu zaley od poziomu zamonoci spoeczestwa. A z tym, jak wiemy nie jest najlepiej w naszym kraju. Polska to kraj biednych ludzi, pracujcych za niskie stawki. I nie zapowiada si e bdzie lepiej. Aby yo si nam lepiej musz nastpi bardzo powane zmiany systemowe, niestety nie widz u naszych rzdzcych woli przeprowadzania odpowiednich reform, co niestety nie rokuje dobrze na przyszo. Nie zapominajmy, e popyt na mieszkania generuj modzi ludzie 8211 to oni kupuj i wynajmuj mieszkania. Bd je kupowa lub wynajmowa jeli bd zarabia. Prawda jest taka, e modzi wyjedaj. Od czasu do czasu zagldam w ogoszenia dot. wynajmu mieszka w stolicy i mam wraenie, e jest ich coraz wicej, o klienta niestety coraz trudniej. Magda 9 lutego 2015 at 6:54 pm Zgadzam si z Kami w 100. Sama od kilku lat wynajmuj mieszkanie w miecie 80k i niestety z roku na rok jest coraz mniejsze zainteresowanie. Obecnie wynajmuj za tyle co w 2010 i ciesz si e mam najemc. redniej wielkoci miasta wyludniaj si, a zostaj w nich Ci, ktrzy albo mieszkaj u rodzicw, albo np maj mieszkanie po babci. W takiej sytuacji mlodym nie oplaca si przeprowadza do wikszego miasta za lepsza prac, bo musieliby kupicwynajac mieszkanie. W najwikszych aglomeracjach moe a tak tego nie wida. Karolka 9 lutego 2015 at 10:16 pm Ciekawa jestem, jak na rynek nieruchomoci na wynajem wpynie rzdowy program 8222fundusz mieszka na wynajem8221 prowadzony przez BGK: jakusiebie.pl Wydaje mi si, e efektem moe by znaczny spadek czynszw w wikszych miastach, w ktrych program bdzie realizowany. Poza tym, strasznie mnie wkurza, e to kolejna rzdowa inicjatywa reklamowana jako pomoc dla modych ludzi bez wasnego mieszkania, a w rzeczywistoci chodzi o wykupienie od deweloperw zalegajcych im mieszka (pewnie po zawyonych cenach) i ingerowanie w mechanizmy rynkowe. Jeli rzeczywicie chodzio by o pomoc osobom, ktrych nie sta na wynajcie mieszkania to pastwo zamiast kupowa mieszkania na wynajem wprowadzio by jakie dopaty albo ulgi podatkowe dla najuboszych. M. 10 lutego 2015 at 12:20 am Ulgi podatkowe, a to dobre Bodaje w pitek odrzucono w sejmie projekt ustawy o zwikszeniu kwoty wolnej od podatku 8211 czyli o zagodzeniu podatku ktry najbardziej uderza w najuboszych. Nasz rzd absolutnie nie zamierza wprowadza jakichkolwiek ulg podatkowych, a co dopiero dla ubogich. wolny 10 lutego 2015 at 9:14 am Tak 8211 syszaem. Trzeba si pogodzi z tym, e podatki bd rosy. Trzeba wic szybko zarobi swoje i zacz si utrzymywa ze stosunkowo niewielkiego dochodu pasywnego M. 10 lutego 2015 at 9:53 am Godzi si z tym nie mona. To nie jest normalna sytuacja. Szanghaj dosta lekkiej zadyszki we wzrocie gospodarczym i co zrobili Pierwsze co to drastycznie obniyli podatki dla 8222szarych obywateli8221 eby poszli do sklepw i wicej wydawali napdzajc gospodark. Jeli kto na sowo 8222Szanghaj8221 pomyla o slamsach z pracownikami za 10 dolarwmiesic to polecam pooglda zdjcia jak wygldao to miasto 25 lat temu, a jak wyglda dzisiaj. wolny 10 lutego 2015 at 9:16 am Z tego co syszaem, opaty w mieszkaniach objtych tym programem wcale nie odbiegaj mocno od stawek rynkowych8230 Rafa 10 lutego 2015 at 1:16 am Ten Twj wpis a zwaszcza komentarze ludzi zmusi mnie do dodania czego od siebie. Na pocztek powiem, e twoje podejciu do wynajmu i czerpania z tego korzyci w 100 popieram i uwaam, e jest to bardzo dobra forma budowania swojej niezalenoci finansowej. Bardzo denerwuj mnie wpisy osb, ktre uwaaj, i jest to kiepska inwestycja i od razu przedstawiaj wyliczenia, e jak mam 300 ty z (ja niestety nie dysponowaem i nie dysponuj takimi pienidzmi) to mona znale lepszy sposb na pomnaanie tych pienidzy. Moe przedstawi jak to wyglda u mnie i wtedy mona podyskutowa czy opaca si wynajmowa czy nie. Mieszkam w Warszawie, ale nie dostaem od rodzicw ogromnego spadku ani mieszkania gdzie mgbym mieszka, dlatego mieszkanie 40m2 kupiem 9 lat temu za 160 ty z do remontu (duo prac remontowych wykonaem we wasnym zakresie, co pozwolio mi na obnienie kosztw wprowadzenia si do mieszkania), kredyt na mieszkanie 128 ty z na 10 lat w franku :),raty malejce na chwil obecn 440 CHF, czyli maksymalna rat, jak zapaciem to 1760 z (frank po 4 z) wczeniej 1550 z i mniej, w mieszkaniu pomieszkaem 1 rok i postanowiem kupi wiksze rwnie na kredyt a to wynaj. Jak pochwaliem si znajomym, e robi co takiego to wszyscy pukali si w gow i mwili, e gupio postpuj. Teraz zosta ju tylko rok do koca kredytu i mona pomyle o docinaniu kuponw od inwestycji A teraz co o pienidzach, za wynajem bior 1750 z (cena powoduje, e lokatorzy zmieniaj si bardzo rzadko) rachunki, mona powiedzie, e do interesy dokadaem okoo 300 z miesicznie, bo czynsz kredyt to okoo 2 000. Reasumujc przez 9 lat (1 rok mieszkaem w mieszkaniu) dokadajc tylko 300 z miesicznie 2 miesice bez lokatorw (300 z 12 9 33 ty z przez cay okres) spaci mi si kredyt w wysokoci 128 ty z, i bd mia mieszkanie, ktre mog dalej wynajmowa lub sprzeda (pomijam, e cena mieszkania wzrosa) a przez ten okres spacam kredyt z mieszkania, w ktrym obecnie mieszkam. Uwaam, e jeli kto nie ma duej gotwki a ma zdolno kredytow to inwestycji w nieruchomoci jest dobr drog. Jeszcze jedna uwaga, co do porednikw. Porednik to najgorsze zo, jakie mona spotka podczas szukania mieszkania do kupna lub wynajcia. W niczym nie pomaga, za nic nie odpowiada gdy pojawi si jakie problemy z wynajmujcymi lub sprzedajcymi mieszkanie. Ceny za ich usugi w stosunku to wykonanej pracy s wzite z jakiego kosmosu. Na koniec trzymam kciuki za Ciebie i ycz duo radoci, gdy przyjd trudniejsze chwile podczas zarzdzania swoimi nieruchomociami. Kosmatek 10 lutego 2015 at 8:58 am Kolejny przykad z bdem oceny rentownoci kapitau. Warto kapitau, do ktrej odnosi si dochd, powinna by bieca, a nie historyczna. Mylisz spekulacyjny dochd ze zmiany wartoci kapitau, z dochodem-rent kapitaow. . Te kupiem swoje mieszkanie w ktrym mieszkam (Wwa Ursynw, 3 pok, gt60 m2) za okoo 200 K w roku 2003. Ale ewentualny dochd z wynajmu naley odnosi do biecej wartoci kapitalu, a nie historycznej z dawnych lat . (Dygresyjny przykad: Mam dwie akcje A i B. Pierwsze A kupiem za 2 z 10 lat temu, a teraz s notowane po 10 z, zastanawiam si ile urosn i czy nie warto kupi B zamiast trzyma A. To wzgldem ktrej ceny bd wylicza dalsze zwroty, porwnujc A i B Wzgldem 10, a nie 2 z.) To mieszkanie mog sprzeda za 420 nie czekajc na kupca duej ni 3 dni, a przekomarzajc si nawet za 475. To od tych kwot bym liczy dochd. Wynajcie 8211 2.5kmc (bardzo dobra lokalizacjaniedawny generalny remont to atuty), czyli 30 k. Odj czynsz i inne koszty 8211 u mnie jest to 8Krok. Zostaje dochodu brutto 22 K, przy zaoeniu 12 mcy wynajmu. . Mamy w efekcie nie wicej ni 5.2 dochodu (a nie 2220011). Moja preferencja jest taka, e dla niecaych 2 zysku wikszego ni z lokat nie chc ciga si z lokatorami i utrzymaniem nieruchomoci. Wolabym sprzeda i mie z lokaty pewne 3.4 (obecnie na rynku), ni wchodzi w duo bardziej ryzykowny wynajem, ktry daje mi premi zaledwie ok. 2 8K rocznie przy wspomnianym kapitale. I prosz nie pisa, e lokaty s te ryzykowne. S, ale duo mniej, ni wynajem. . Nie znaczy to, e cakowicie odrzucam wynajem. Dajcie mi lokalizacj, przy ktrej premia za wynajem wzgldem lokat bdzie min. 7, a ju tam jad i bior nawet kilka takich mieszka na kredyt (najchtniej w CHF -P). wolny 10 lutego 2015 at 9:10 am Masz racj co do liczenia rentownoci. Naley jednak pamita o jednej rzeczy: dywersyfikacja. Tak jak nie trzymabym wszystkiego w nieruchomociach, tak samo babym si odkada caoci na lokaty. To oczywicie bdzie pywao, bo po kupnie mieszkania si rzeczy mieszkaniwka bdzie przez jaki czas dominowa w portfelu, ale dyym do stanu rwnowagi pomidzy tymi (i innymi) formami inwestycjioszczdzania. wolny 10 lutego 2015 at 9:26 am Ja si akurat wyleguj w ku i dochodz do siebie po 2 dniach gorczki 39-40 stopni. Pracodawca wic musi sobie beze mnie radzi, ja w peni korzystam z miesica bez oszczdzania (dostaj w kocu tylko 80 pensji ), ale poniewa blog ma priorytet, to wpis wystawiem i staram si w miar moliwoci odpisywa na komentarze. Kosmatek 10 lutego 2015 at 9:12 am 8230 Zreszt wanie o tym pisze Wolny, w akapitach nad tym adnym obrazkiem z sof :). . A teraz troch o lokatach, jak wyej obiecaem. Bd popeniaj ci, ktrzy patrz na nominalne oprocenotowanie lokat i stwierdzaj, e teraz to si nie opaca. W tamtym roku spokojnie mona byo znale lokaty na 3.5-3.7 (pomijam promocyjne na 5 o ktrych rwnie Wolny pisa, ktre niestety miay ograniczon wysoko lub krtki czas). Przy obecnej deflacji CPI (konsumencka, zmiany cen przysowiowych lokomotyw nas nie interesuj) wychodzi realnie ponad 4. Praktycznie bez ryzyka i bez wysiku z wasnej strony. . Wydaje mi si, e to przede wszystkim banksterzy i rzd robi zy PR deflacji (bo nie mog finansowa dugw z deprecjacji pienidza). Dla zwykych, oszczdnych ludzi jest ona dobra, nawet dla przedsibiorcw, ale tylko tych co oferuj naprawde potrzebne lub innowacyjne dobra (a w kocu to jest blog o minimalizmie i antykonsumpcjonizmie). Dla wszystkich zupenie idealny poziom inflacji to byby i0. . Proponuj proste zadanie z matematyki: Czy wolisz lokat na 5 przy deflacji -2, czy lokat na 20 przy inflacji 13 Podpowiem, e to nie tylko dodawanie i odejmowanie, ale te uamki (na poziomie pitej klasy podstawwki). Rafa 10 lutego 2015 at 9:31 pm Inwestuj w mieszkania na wynajem8230kupuj specjalnie by wynajmowa. Moje zwroty z mieszka zakupionych w roku 2014: adne z mieszka nie jest pooone w Warszawie. Podatku nie pac bo amortyzuj swoje mieszkania. Mieszkania kupuj Excelem Zazwyczaj w dniu zakupu wygldaj i pachn tak, e wielu wyszoby z nich w sekund. Pniej zyskuj 8222drugie ycie8221. W demograficzn zapa nie wierz, miast nagle nikt nie wyburzy a przypadkw takich jak Detroit nie ma na szczcie zbyt wielu. Kupujc tanio mam ten komfort e zaczynam zarabia od pierwszego czynszu a w razie 8222w8221 mog szybko sprzeda mieszkanie nie tracc a wrcz zarabiajc8230 wolny 10 lutego 2015 at 10:14 pm Czyli masz odpowiednie 8222skillsy8221, lubisz ryzyko i znasz si dobrze na rynku nieruchomoci 8211 pozostaje mi pogratulowa i delikatnie podpyta 8222jak8221 stock 10 lutego 2015 at 10:23 pm Gratuluj fantastycznych stp zwrotu. A przy okazji, czy mieszkania kupione wczeniej maj podobne I jak rozumiem, przy kupnie na kredyt liczysz stop zwrotu wycznie z zainwestowanego kapitau Rafa 11 lutego 2015 at 2:37 pm Powysze zwroty dotycz zakupw gotwkowych. Zwroty zawsze licz porwnujc to ile musz woy z tym co wyjm Jak Tanio kupujc. Przetargi, licytacje, zmotywowani sprzedawcy 8211 np. mieszkanie po babci ktre generuje koszty a wnuczki nie sta nie biece utrzymanie a lokal jest w stanie opakanym i nikt by w nim nie zamieszka np. 5 cm szpary midzy oknem a ram W kadym wypadku i tak remontuj wszystko od a do z 8211 instalacje, wylewki, podogi, ciany, sufity 8211 wszystko. No i kupuj mae kawalerki bo te przynosz najlepsze zwroty. Wolny 8211 policz rentowno kawalerki ktr kupie jaki czas temu i na pewno tam zwrot bdzie duo lepszy ni w opisanym wyej przypadku. wolny 11 lutego 2015 at 3:08 pm Dziki za odpowied. I rzeczywicie 8211 lepsz stop zwrotu mona osign na kawalerkach mieszkaniach wielopokojowych wynajmowanych na pokoje. Mj 8222apartament8221 to 50m2, 2 pokoje, w tym jeden z aneksem 8211 ukad saby dla rodziny, a eby naprawd drogo wynaj parze, standard musiaby by bardzo wysoki. Ciekawi mnie, czy wynajmowanie to teraz Twoje gwne zajcie, czy moe godzisz te poszukiwanialicytacjeremonty z etatem Domylam si, e nie. I jeszcze jedno: gdzie szukasz mieszka To pewnie starsze czci miastagorsze dzielnice, skoro mieszkania s w takim stanie A moe i tu nie ma reguy Pozdrawiam. Rafa 12 lutego 2015 at 8:38 am Wynajmowanie to moje zajcie dodatkowe. Zyski reinwestuj w nieruchomoci majc nadziej na zbudowanie sporego portfela w cigu najbliszych 10 lat. Pracuj na etacie a take kupuj mieszkania by je wyremontowa i sprzeda z zyskiem a take by wynajmowa. Nieruchomoci to zajcie 8222po godzinach8221. Czasem trzeba wzi urlop lub zaatwi co przed prac. Nie bardzo jest czas by si nudzi. Co do lokalizacji mieszka to nie ma reguy. Nawet w dobrych dzielnicach i centrach miast s mieszkania starezapuszczonezniszczone. Czsto to lokale socjalne po eksmisjach ktre nie nadaj si do przekazania kolejnemu lokatorowi a miastospdzielnia nie chcenie ma rodkw na remonty generalne. Wolny 8211 moe dobrym wyjciem byoby sprzeda to 50 metrowe mieszkanie a w zamian kupi np. 3 kawalerki Niekoniecznie w tym samym miecie. Analizujc inwestycj zawsze wychodz od 10 rentownoci. Dziki temu wiem ile mog za dane mieszkanie zapaci. Nie jest to sztywna regua lecz punkt wyjcia bo zwroty rzdu 8 czy 9 s rwnie bardzo atrakcyjne8230 Andrzej Leszno Wlp. 13 lutego 2015 at 11:32 am Dodam jeszcze e zastanawiam si czy te absurdalne ceny wzite z kosmosu s ksztatowane tylko cenami wolnorynkowymi czy s to ju jakie manipulacje spekulantw czyli sabota .Ja nie jestem zwolennikiem teori spiskowych ale co mi tu nie pasuje . Marcin 13 lutego 2015 at 11:48 am Wychodzc z tego zaoenia to tylko wielka pyta skoro tak droeje. Prawda jest jednak taka ze gownym powodem wikszoci wzrostw dbr wszelakich jest ich odniesienie do nic niewartego 8222papieru8221 to pieniadz jest coraz mniej wart a jednoczesnie masy zarabiaja wasnie w tym pienidzu i z tego powodu ludzi biednijszych sta na coraz to mniej. Ale patrzc od strony posiadacza aktyww np tego mieszkania w wielkiej pycie to zabezpieczy swoje 6o tys. Trzeba tak naprawde rozpozna relacje wzajemne dbr ile za jeden metr mieszkania trzebabyo kac kg miesa albo ile zota kosztowa ha ziemi rolnej wtedy widac inny obraz tego w co inwestowa lepiej wida rne baki finansowe. Co by jednak nie mwic w tych rozwaaniach jak to mawia mj wujek-dziadek 8222jak sie co kupi to sie nie straci8221 a przezy on cae zawieruchu Balcerowicza mia pieniadze a za chwile mia kupe papieru, kupisz mieszkanie masz mieszkanie kupisz zoto masz zoto i to jest pewne. Pieniadze i lokaty sa najbardziej ryzykown form tezauryzacji. Moim zdaniem do inwestowania trzeba podchodzi jak rolnik do pola, zasieje ale moze nic nie zabra bo susza, to deszcze to inne plagi a moze zebrac trzykrotnosci sredniej, jak masz duo rnych aktyww ktres napewno dadza ci zysk, jak masz za co przetrwa i przeczekac to te stratne w tej chwili zadza ci zarobi za kilka lat. Adam 14 lutego 2015 at 5:30 pm Musz przyzna, e ostatnie 2 dwa zdania Twej wypowiedzi bardzo, ale to bardzo mi si spodobay. wietne porwnanie Musz si gbiej nad tym zaspi. rzuler 13 lutego 2015 at 2:51 pm Co do cen mieszka to rzeczywicie ciko wry jak bd si zmieniay ceny nieruchomoci jako caoci w czasie, ale czsto nie trzeba by jakim specjalnym znawc, eby przewidzie, e w danej lokalizacji warto nieruchomoci na tle reszty pjdzie wyranie w gr. Jeli chodzi o trjmiejskie warunki to ja bym stawia np. na przysze gdaskie Mode Miasto. Ciko powiedzie, czy za 5, czy za 10, czy za 20 lat si to rozbuja na dobre, ale nie mam wtpliwoci, e takie tereny w samym centrum miasta to tylko kwestia czasu a zostan fajnie zabudowane, a ceny okolicznych mieszka polec w gr. Oczywicie zostaje kwestia znalezienia kogo kto sprzeda takie mieszkanie w atrakcyjnej cenie, mi si udao Mieszkanie w dobrej lokalizacji, w centrum duego miasta si zawsze wynajmie, lokalizacja jest kluczowa. Mieszkanie gdzie na niekoczcym si blokowisku kilkadziesit min tramwajem od centrum rzeczywicie moe konkurowa z tysicami podobnych gwnie cen i przy obnieniu popytu moe by nieciekawie. Magda 16 lutego 2015 at 11:48 pm Zdecydowanie dwa ostatnie zdania mwi szczera prawd chocia zazwyczaj o tym nie mylimy Wynajem to faktycznie ryzyko ale posiadanie mieszkania uwaam za plus, ceny nieruchomoci rosn, tak samo jak ziemia. Myl, e najlepszym rozwizaniem jest posiadanie mieszkania przy uczelni, kliku studentw zbiera na wynajem i gitara jak nie pasuje to nastpni, pozdro wolny 23 lutego 2015 at 10:38 pm Polemizowabym z tymi oglnikami typu 8222ceny nieruchomoci rosn8221 i 8222jak nie pasuje to nastpni8221. Myl, e w duszej perspektywie obroni si maj szans tylko naprawd dobre mieszkania. A ilo pracy potrzebnej do zarzdzania nieruchomociami i wymiany lokatorw jest na tyle dua, e wolabym zarabia nieco mniej, ale by pewnym cigoci najmu. Stanisaw 22 lutego 2015 at 1:39 pm Wolny, a co sdzisz o najmie okazjonalnym wolny 23 lutego 2015 at 10:35 pm Hmmm 8211 nie mam dowiadczenia w tego typu umowach. Myl, e to ogranicza liczb potencjalnych lokatorw 8211 i to niekoniecznie tych 8222podejrzanych8221. Dopki nie bd mia problemw z lokatorami, raczej nie zamierzam sprawdza w praktyce najmu okazjonalnego. Ta mapka doskonale pokazuje, w ktrych krajach jest potencja wynajmu. A moe duo wicej si nie da, bo taka kultura Jeli kto chce mieszka w danym miecie na stae to raczej opaca mu si kupi, nawet jeli jemu si to nie zwrci to zawsze ma co dzieciom zostawi. Ale dla mnie kredyt na kilanacie czy kilkadziesit lat jest przeraajcy i wol si tua Treki 20 kwietnia 2015 at 9:44 am Moim zdaniem wynajem w Polsce si nie oplaca, co zreszt pokazuj powysze statystyki. A nawet jeli miesicznie rata kredytu wychodzilaby nieco droej, ni cena wynajmu, to trzeba myle przyszociowo. Po jakim czasie mieszkanie staje si nasz wasnoci a tak to zostajemy z niczym. Ja przez kilka lat wynajmowaam mieszkanie jako studentka i absolwentka, ale teraz wanie szukam mieszkania na kupno w Warszawie. Zleciuam to w biurze nieruchomoci, bo naprawd nie mam czasu jedzi po caej Warszawie komunikacj, sprawdza, czy mog wzi kredyt itd. Zdecydowaam si na porednictwo biura e-development. Kilka ciekawych propozyji ju mi przedstawili.
Nzforex-review
Podatek-od-forex-w-polsce