Rynek-forex-w-polsce-historia

Rynek-forex-w-polsce-historia

Pilihan-trading-dijelaskan-sederhana
Stock-options-and-firm-performance-new-evidence-from-the-french-market
Trading-strategies-code


Stata-menghasilkan-moving-average-variable State-bank-of-india-forex-branch-in-hyderabad Stock-options-withholding-tax-canada Kotak-online-trading-account-login Online-silver-trading-in-india Sell-stock-or-options

Rynek WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Transkript 1 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarzdzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach najwaniejsze waluty miay sta warto w zocie (ich warto wzgldem siebie bya staa). Przykad: uncja zota w Wielkiej Brytanii kosztowaa 4,24 GBP, aw USA 20,67 USD (funt musia kosztowa okoo 4,87 USD) 2 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Sistem z Bretton Woods (1944 r.) Stworzy system walutowy, w ktoacuterym centraln Walut sta si dolar amerykaski. W ramach systemu banki centralne poza USA musiay utrzymywa kurs kupujc i sprzedajc swoje waluty po ustalonim w Bretton Woods kursie. Bank sentral Amerika Serikat mia obowizek kupowa saya sprzedawa zoto od bankoacutew centralnych po 35 USD za uncj. Dopuszczalne byy wahania kursowe lakukan 1 od ustalonego parytetu. Sistem z Bretton Woods oleh systemem kursoacutew staych, gdy ceny walut byy sztywno ustalone i bronione na danym poziomie przez banki centralne. Wszed w ycie w 1958 r. RYNEK WALUTOWY - HISTORIA W latach 60-tych zaczy si problemy: AS - deficyt w bilansie patniczym, kryzysy walutowe w Europie: goacutewnie Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Lata 70-te untuk upadek systemu z Bretton Woods saya upynnienie kursoacutew. Koniec lat 90-tych debiut euro. 3 4 2 RYNEK WALUTOWY HISTORIA Powstanie euro bercanda wyjtkowym wydarzeniem w najnowszej historii kursoacutew walutowych. Przez cay dwudziesty wiek nowo powstajce pastwa wprowadzay wasne waluty. Tymczasem w 1999 r. 12 krajoacutew zrezygnowao ze swoich narodowych walut oleh stworzy jedn. Rynek WALUTOWY Rynek walutowy rynek, na ktoacuterym dokonuje si transakcji kupna saya sprimsay walut na dowolny termin (valuta asing, FX, Forex). Rynek walutowy jest rynkiem pozagiedowym, na ktoacuterym negocjowane s ceny, rodzaj walut, ilo termin realizacji. 5 6 RYNEK WALUTOWY - CECHY W transakcji walutowej nie ma potrzeby, oleh strony transakcji spotykay si w okrelonym miejscu. Miejscem rynkoacutew walutowych s Departamenty Gospodarki Pieninej (nazywane roacutewnie Departamentami Skarbca, Dziaami Treasury) bankoacutew komercyjnych na caym wiecie. FOREX o Forex lub w skroacutecie FX pochodzi z ang. Valuta asing o Rynek o ponad 30-letniej historii o 24 godziny na dob, 5 dni w tygodniu (od Sydney poprzez Singapur, Tokio, Frankfurt, Londyn do Nowego Jorku) o Dua pynno - rednie obroty 1,9 bln USD dziennie o Rynek przeznaczony Praktycznie dla kadego 7 8 3 FOREX GODZINY HANDLU Polska Kwotowania w godzinach 8: 30-16: 30 Mona dokonywa transakcji przez ca dob poprzez internetowe platformy handlu (wystpuje jednak ryzyko duego spreadu) wiat Globalny rynek dziaa ca dob, zmieniaj si tylko centra handlu: Baik. 23:00 Australia Ok. 1:00 Japonia Ok. 8:30 Europa Ok. 14:00 USA PODZIA RYNKU FOREX Tradycyjny rynek walutowy o rynek kasowy spot Rynek instrumentoacutew pochodnych o forward o opcje o swapy walutowe fx swap, CIRS 9 10 WALUTA Waluta (mata uang) bercanda dengan rodek wymiany (moneta lub banknot) uywany do zapaty za dobra i Usugi Wikszo pastw posiada swoj wasn walut emitowan przez uprawnion do tego celu instytucj (np. Bank centralny). WALUTY RODZAJE Podstawowe rodzaje walut: waluta krajowa waluty obce (zagraniczne) Waluty obce s to rodki patnicze w innych krajach oraz midzynarodowe jednostki rozrachunkowe (np. midzynarodowe jednostki pienine emitowane przez Midzynarodowy Fundusz Walutowy tzw. SDR). Wroacuted walut obcych mona wyroacuteni waluty wymienialne 4 WALUTA WYMIENIALNA Waluta wymienialna bercanda dengan waluta, ktoacutera moe oleh kupowana saya sprzedawana bez adnych ogranicze albo z niewielkimi ograniczeniami. Wikszo walut krajoacutew rozwinitych ke waluty wymienialne lub czciowo wymienialne. WALUTY WYMIENIALNE RODZAJE Ze wzgldu na stopie wymienialnoci (zamiany jednej waluty na inn) wyroacutenia si: - waluty podstawowe - waluty drugorzdne - waluty egzotyczne WALUTY PODSTAWOWE WALUTY DRUGORZDNE Waluty podstawowe ke waluty dostpne bez adnych ogranicze na rynku natychmiastowym saya terminowym. Nale do nich: dolar amerykaski, euro, jen japoski, funt szterling, frank szwajcarski, dolar australijski, dolar kanadyjski. Waluty drugorzdne cechuj si pen wymienialnoci. S dostpne w ograniczonym zakresie. Apakah walut drugorzdnych nale, np: dolar singapurski, rial omaski, dinar kuwejcki, rupia indyjska 5 WALUTY EGZOTYCZNE Waluty egzotyczne s to waluty, ktoacutere pojawiaj si na rynku natychmiastowym, ale ich wymiana moe oleh ograniczona np. Ilociowo lub podlega restrykcjom rzdowym. Rynek terminowy dla tych walut moe nie istnie albo oleh bardzo drogi. Apakah walut egzotycznych nale, np. Dolar hongkongski, bat tajski, rinngint malezyjski, juan chiski, peso filipiskie, dong wietnamski. DEWIZY nalenoci zagraniczne opiewajce na waluty, ktoacutere z uwagi na swoj bentuk aku berhenti pynnoci mog stanowi rodek patniczy w transakcjach midzynarodowych wystpuj w postaci weksli, czekoacutew, akredytyw, przekazoacutew bankowych, pocztowych itp. Mog mie posta dokumentoacutew lub zapisoacutew na rachunkach bankowych umoliwiaj regulowanie nalenoci bez koniecznoci transferu zota i walut Transakcje dewizowe dokonywane s przez banki midzy sob lub bezporednio z klientami TRANSAKCJA WALUTOWA Transakcja walutowa bercanda dengan transakcja, w ktoacuterej w ustalonym terminie wymieniane s dwie waluty po uzgodnionym kursie . Wymiana ta moe nastpi: - natychmiast - w cigu jednego lub dwoacutech dni (walutowa transakcja natychmiastowa) - w okrelonym momencie w przyszoci (walutowa transakcja terminowa) TRANSAKCJE BEZDEWIZOWE Wymiana kompensacyjna (barterowa) uzgadnianie wzajemnych dostaw towaroacutew o roacutewnej wartoci Transakcje clearingowe kompensowanie w przyjtych okresach Wzajemnych nalenoci saya zobowiza i rozliczaniu w postaci bezgotoacutewkowej lub kredytu jedynie salda stosowane s goacutewnie midzy krajami, ktoacuterych waluty nie s wymienialne 6 KURS WALUTOWY KURS WALUTOWY SZTYWNY Saya PYNNY Kurs jutawan jenah liczb suca do przeliczania jednej waluty na inn 1 EUR 3,7907 PLN Sztywny Kurs walutowy wystpuje wtedy, gdy pastwo ustala kurs waluty tego kraju wzgldem innych walut, przy czym istnieje moliwo zmiany tego kursu, co jaki stosunkowo dugi okres. Pynny kurs walutowy wystpuje wtedy, gdy ksztatuje si di pod wpywem rynku, jak kada cena w gospodarce rynkowej, tzn. Wynika z poday i popytu na dan walut. Przewaajca wikszo krajoacutew o gospodarce rynkowej od ponad 25 lat stosuje pynny kurs walutowy REDNI KURS WALUTOWY NBP NBP w dni robocze, tu przed godzin 11:00, kieruje do najwikszych na rynku walutowym bankoacutew zapytania o kurs, po jakim sprzedaj i kupuj euro i dolara amerykaskiego . Po dwa najbardziej skrajne kursy s odrzucane, za z pozostaych szeciu wyliczana jest rednia, podawana codziennie okoo poudnia. O tej samej porzes podawane s te kursy kilkunastu innych, popularnych walut i SDRoacutew - jednostek rozliczeniowych MFW. PARYTET SIY NABYWCZEJ Istotny wpyw na kurs ma parytet siy nabywczej walut. Tzw. Kurs parytetowy powinien zroacutewnywa ceny doacutebr bdcych w obrocie midzy krajami. Kursor odkyla si od kursu parytetowego w zalenoci od poday i popytu na okrelon walut na rynku walutowym 7 KWOTOWANIE KURSU WALUTY GBPUSD waluta bazowa waluta kwotowana Banki kwotujc waluty podaj dwie oferty: kurs kupna (tzw. BID) kurs sprzeday (tzw. ASK, PENAWARAN ) Kwotowanie: GBPPLN 5.39835.6755 KWOTOWANIE KURSU WALUTY SPREAD Spread roacutenica pomidzy cen kupna, sprzeday danej waluty, tzw. Wideki, rozpito Kurs kupna 1 EUR 3,6957 PLN kurs sprzeday 1 EUR 3,8888 PLN spread 0,1931 PLN, czyli 19 groszy Spread jest ke najczciej jedyny koszt, jaki ponosz inwestorzy na forexie. Spread zaley od pynnoci gbokoci rynku KWOTOWANIE KURSU WALUTY KWOTOWANIE KURSU WALUTY Z punktu widzenia kraju w ktoacuterym waluta jest kwotowana mona wyroacuteni: - kwotowanie bezporednie - kwotowanie porednie Kwotowanie bezporednie oznacza wyraenie w danym kraju waluty obcej w jednostkach waluty krajowej, np. EURPLN, GBPPLN w Polsce. Kwotowanie porednie oznacza wyraenie w danym kraju wartoci waluty krajowej w jednostkach waluty obcej, np. PLNEUR, PLNGBP w Polsce. Waluta bazowa waluta kwotowana 27 28 8 KWOTOWANIE KURSU WALUTY Jeli chodzi o Polsk, to notowany jest kurs zotego do euro w postaci: 1 EUR x PLN. W tym przypadku nie wolno stosowa relacji odwrotnej: 1 PLN x EUR. W polskiej tabeli kursowej kursy walut podawane s z dokadnoci do 4 miejsc po przecinku. Przeliczenia midzy walutami narodowymi UGW s w Polsce dokonywane za porednictwem euro. KWOTOWANIE KURSU WALUTY W zdecydowanej wikszoci przypadkoacutew dolar jest walut bazow. Wyjtek: EURUSD. Woacutewczas walut bazow jest euro. Podobnie jest te w przypadku ceny funta brytyjskiego (GBPUSD) KWOTOWANIE KURSU WALUTY Kursy wikszoci najwaniejszych walut podawane s z dokadnoci do czwartego miejsca po przecinku np. EURUSD 1,3538 Wyjtek untuk kurs jena japoskiego (JPY), ktoacutery w stosunku do dolara podaje si z dokadnoci do dwoacutech miejsc po przecinku np. USDJPY 120,41 JEDNOSTKI ZMIANY KURSOacuteW Ze sposobem kwotowania wi si jednostki, w jakich okrela si zmiany kursoacutew. Najmniejsz jednostk jest tzw. Pips (titik harga bunga). W przypadku kursoacutew walutowych podawanych z dokadnoci lakukan czterech miejsc po przecinku pips ke 0,0001. Np. Wzrost kursu EURUSD z 1,3512 do 1,3517 to wzrost o 5 pipsoacutew 9 JEDNOSTKI ZMIANY KURSOacuteW Kurs nie moe si zmieni o mniej ni 1 pips (0,0001). Np. Dla kursu USDJPY 1 pips wynosi 0,01. Zatem spadek ze 120,19 melakukan 120,09 untuk przecena o 10 pipsoacutew. 100 pipsoacutew ke tzw Figura LOT Na forexie handluje si kontraktami (tzw. Lotami) opiewajcymi na znaczne kwoty, zazwyczaj USD. Podobnie, jak w przypadku giedowych kontraktoacutew terminowych, inwestor nie musi posiada na rachunku caej kwoty lota, a jedynie depozyt zabezpieczajcy w okrelonej wielkoci PIPS LOT Przykad Dla EURUSD banyak moe wynosi euro. Jest untuk roacutewnoczenie minimalna warto transakcji. W takim wypadku 1 pips sarang kutil x 0,0001 5 USD. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - Bank w Amerika Serikat musi ustali kurs kupna saya sprimsay GBPCHF. Rozwamy trzy hipotetyczne sytuacje, zalenie od tego, jakimi informacjami dysponuje bank. Oznacza ke, e wraz ze zmian kursu o 1 pips, warto lotu zmienia si o 5 dolaroacutew 10 KWOTOWANIE KURSU WALUTY - a) Dwa kwotowania porednie, tj. USDGBP: 0,51260,5132 USDCHF: 1,20921,2098 W tej sytuacji naley dokona dwoacutech dziaa dzielenia, dobierajc przeciwne liczby z dwoacutech notowa porednich: 1,2098 0,51262,3601 GBPCHF 1,2092 0,51322,3562 GBPCHF Kurs Z punktu widzenia banku wynosi wic GBPCHF: 2,35622,3601. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - b) Dwa kwotowania bezporednie, tj. GBPUSD: 1,94861,9411 CHFUSD: 0,82620,8267 W tej sytuacji roacutewnie dzielimy na krzy. 1.9486 0,82672,3571 GBPCHF 1,9411 0,82622,3494 GBPCHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi wic GBPCHF: 2,34942, KWOTOWANIE KURSU WALUTY - c) Jedno kwotowanie porednie i jedno bezporednie, tj. USDCHF: 1,20971,2103 GBPUSD: 1,94861,9411 W tej sytuacji mnoymy. 1,2097 1,94862,3572 GBPCHF 1,2103 1,94112,3493 GBPCHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi wic GBPCHF: 2,34932, RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Dewaluacja bercanda dengan ustawowe obnienie kursu waluty krajowej wzgldem walut obcych, natomiast ustawowe podwyszenie kursu Waluty krajowej wzgldem walut obcych nazywa si rewaluacj. Zwikszenie siy nabywczej pienidza powizane ze wzrostem jego wartoci w stosunku do walut obcych (wzmocnienie waluty) nazywa si aprecjacj, osabienie deprecjacj. 40 11 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko walutowe jest tym wiksze, im bardziej zmienny jest kurs walutowy Ryzyko walutowe jest tym wiksze, im czciej dokonuje si zamiany jednej waluty na inn. Dochoacuted (mierzony stop dochodu, tzn. Relacj dochodu do zainwestowanego kapitau) przy inwestycjach w obcej walucie zaley od dwoacutech czynnikoacutew: stopy dochodu w obcej walucie zmian kursu walutowego w okresie inwestycji RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynoszca stop zwrotu (w USD): 10 Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN wzgldem USD o 20 Stopa zwrotu w PLN 32. Scenarius 2. APRECJACJA kursu PLN wzgldem USD o 20 Stopa zwrotu w PLN wynosi (-12) RYZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 110 USD stopa zwrotu w USD 10 1) Deprecjacja kursu PLN wzgldem USD o 20 t0 4 USDPLN 400 PLN t1 4,8 USDPLN 528 PLN stopa zwrotu w PLN 32 2) Aprecjacja kursu PLN wzgldem USD o 20 t0 4 USDPLN 400 PLN t1 3,2 USDPLN 352 PLN stopa w PLN -12 43 44 12 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynoszca stop zwrotu (w USD): (-10) Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN wzgldem USD o 20 Stopa zwrotu w PLNOS 8. Scenariusz 2. APRECJACJA kursu PLN wzgldem USD o 20 Stopa zwrotu w PLN (28) RY ZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 90 USD stopa w USD -10 1) Deprecjacja kursu PLN wzgldem USD o 20 t0 4 USDPLN 400 PLN t1 4,8 USDPLN 432 PLN stopa zwrotu w PLN 8 2) Aprecjacja kursu PLN wzgldem USD o 20 t0 4 USDPLN 400 PLN t1 3,2 USDPLN 288 PLN stopa w PLN -28 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Deprecjacja kursu waluty zwiksza berhenti zwrotu liczon w tej walucie Aprecjacja kursu waluty zmniejsza berhenti zwrotu liczon w tej walucie RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Kiedy zoty sabnie (deprecjacja) Kiedy zoty Si umacnia (aprecjacja) Przykad EURPLN 3,70 --- gt 3,75 USDPLN 2,85 --- gt 2,80 Zoty si umocni czy osabi Ani nie umocni ani nie osabi 47 48 13 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Sprawdmy: KoszykPLN (EURPLN USDPLN) 2 KoszykPLN 3, gt 3,2750 Za dolara i euro trzeba zapaci tyle samo, czyli zoty utrzyma notowania wzgldem koszyka ALE: EURUSD 1, gt 1,3393 Euro umocnio si do dolara RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ograniczenia ryzyka walutowego inwestowanie w kilku walutach niezbyt Czste zamiany zotych na obce waluty saya nastpnie ob Cych walut na zote stosowanie jako zabezpiecze instrumentoacutew pochodnych KURSY WALUTOWE W POLSCE KURSY WALUTOWE CZYNNIKI Kurs walutowy w polsce jest pynny (wynika pada z kursu walutowego w transakcjach przeprowadzanych przez banki). Teoretycznie ksztatuje si di na podstawie czynnikoacutew makroekonomiznych, wynikoacutew gospodarczych poszczegoacutelnych pastw poziomu stoacutep procentowych itp. Pynny kurs walutowy charakteryzuje si du zmiennoci, co zwiksza ryzyko przy inwestowaniu w obcej walucie. Poda saya popyt na waluty obce na rynku krajowym stan bilansu handlowego i patniczego wysokoci stoacutep procentowych i stoacutep inflacji pomidzy krajami polityka walutowa polityka pienina bezrobocie inflacja stabilno polityczna wydarzenia na rynku wiatowym produkt krajowy brutto 51 52 14 RYNEK WALUTOWY UCZESTNICY 1. Karena banki krajowe i midzynarodowe 2. Bank sentralny 3. Klienci 4. Brokerzy walutowi RYNEK WALUTOWY FUNKCJE - ksztatuje ceny doacutebr pochodzcych z importu - poprzez poziom cen doacutebr importowanych wpywa na poziom inflacji - decyduje o konkurencyjnoci eksportu (np. Wzmocnienie waluty krajowej spowoduje wzrost cen produktoacutew za granic) - ma wpyw na tempo wzrostu gospodarczego - wpywa na Poziom oszczdnoci saya inwestycji Rynek WALUTOWY FUNKCJE - ksztatuje Poda pienidza i polityk pienin - poprzez Poziom inflacji, polityk pienin powoduje zmiany natychmiastowych stoacutep procentowych -. wpywa na przychody z turystyki INWESTOWANIE W WALUTY Ryzyko kursowe (np inwestycja W EUR Nie bdzie opacalna, jeli zoty umocni si wobec euro) Roacutenica w oprocentowaniu Prowizje za przewalutowanie 55 56 15 INSTRUMENTI RYNKU WALUTOWEGO Transakcje terminowe (kontrakty maju, kontraktil berjangka) Opcje walutowe Swapy walutowe (Tukar Mata Uang Asing, FX swap) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET SIY NABYWCZEJ (Paritas Daya Beli) Kursor walutowy odzwierciedla relacje cen w dwoacutech krajach S pp MODEL KURSU WALUTOWEGO PARTTET STOacuteP PROCENTOWYCH (Paritas Tingkat Suku Bunga) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARTTET STOacuteP PROCENTOWYCH (Paritas Tingkat Suku Bunga) Kurs walutowy odzwierciedla relacje stoacutep procentowych w dwoacutech krajach Dwie moliwoci transferu waluty Zagranicznej na walut krajow w przyszoci: - zamiana dzi po kursie spot i inwestycja w walucie krajowej - inwestycja w walucie zagranicznej i zamiana w przyszoci po kursie forward Model S (1) r) (1 r) F 1 r FS 1r r 59 60Forex nad Wis czyli historia rynku walutowego w Polsce Historia polskiego rynku walutowego liczy ju Kilkanacie lat. W tym czasie rynek znacznie si rozwin. Zwikszya si te liczba uczestnikw. Jednak jeszcze sporo wody w Wile upynie zanim Forex stanie si w Polsce tak populer jak w krajach zachodnich. Pocztki polskiego rynku walutowego sigaj lat 1990 - 1991. Wwczas sprowadza si di jedynie melakukan rynku kantorowego, jego rozwj przebiega bardzo powoli. W roku 1992 zasza pierwsza dua zmiana, ktra umoliwia mu wejcie w kolejn faz rozwoju. W tym czasie uformowa si walutowy rynek midzybankowy. Pocztkowo wikszo transakcji sprowadzaa si do natychmiastowej wymiany walut. Jedynie sporadycznie dokonywano walutowych transakcji terminowych, seorang rynek opcji walutowych jeszcze nie istnia. W 1995 r. Rednie dzienne obroty na rynku midzybankowym signy 250 - 300 mln dolarw. Pod wzgldem obrotw rynek midzybankowy oleh ju zdecydowanie wikszy od rynku kantorowego, ale biorc pod uwag ilo stosowanych instrumentw oleh w dalszym cigu bardzo ubogi. Jednym z najwaniejszych powodw, ktry hamowa tempo rozwoju, oleh brak rynku klientowskiego. Jego pojawienie si wykluczao istnienie obowizku odsprzeday walut obcych przez niefinansowe podmioty gospodarcze. Obowizek sepuluh zosta zniesiony dopiero 10 grudnia 1995 r. Obat, mniej dotkliw przeszkod, oleh ustawowy zakaz uywania polskiego pienidza w transakcjach handlu zagranicznego rezydentw z nierezydentami (uniemoliwiao to integracj wewntrznego rynku zotego z midzynarodowym rynkiem dewizowym). Przeszkod t zlikwidowao sekarang prawo dewizowe, ktre weszo w yoie 12 stycznia 1999 r. Zoty na wolnoci Od roku1996 rynek klientowski basi zyskuje na znaczeniu. Rosnce wymagania przedsibiorstw w zakresie instrumentw sucych do zabezpieczania przed ryzykiem kursowym przyspieszaj poszerzenie zakresu instrumentw uywanych na polskim rynku walutowym. Obok transakcji natychmiastowej wymiany walut pojawio si coraz wicej walutowych transakcji terminowych i swapw walutowych. W tym samym roku rozpocz si rwnie rozwj rynku opcji walutowych. Apakah szybszego rozwoju polskiego rynku walutowego przyczynia si mengambil elastyczniejsza polityka kursowa Narodowego Banku Polskiego. Warto doda, e od stycznia 1999 r. W zwizku z wprowadzeniem w ycie nowej waluty euro, zmienia si struktura koszyka walutowego. Na mocy decyzji z 22 grudnia 1998 r. W jego skad weszy euro - 55 proc. Udziau oraz dolar amerykaski - 45 proc. Udziau Lata 1999 - 2000 byy przeomowe dla polskiego rynku walutowego. W 1999 r. Nastpi duy wzrost transakcji na instrumentach pochodnych (walutowe transakcje terminowe, swapy i opcje walutowe), elastyczniejsza staa si mengambil polityka kursowa oraz weszo w yoie nowe prawo dewizowe. Rok sepuluh przynis rwnie wzrost znaczenia rynku klientowskiego. Wszystkie liczce si na polskim rynku banki dysponoway ju w tym czasie wydzielonymi zaitpomi wwwamentach Gospodarek Pieninych czy Skarbu, zajmujcymi si obsug duych klientw. Wysokie wymagania sektora klientowskiego odnonie instrumentw umoliwiajcych zabezpieczanie przed ryzykiem kursowym spowodoway gwatowny wzrost obrotw na rynku opcji walutowych orir nierzeczywistych terminowych transakcji walutowych (NDF - non delivery forward). W roku 1999 w ofercie bankw pojawia si moliwo wystawiania opcji przez klientw, sebuah tym samym moliwo stosowania szeregu strategi, op ampjnych, co doprowadzio do kolejnego wzrostu obrotw. Wreszcie Narodowy Bank Polski podj dugo oczekiwan decyzj o penym uwolnieniu kursu zotego od 12 kwietnia 2000 r. Zniesiono 8222wideki8221 ograniczajce kurs, centralny parytet oraz pezajc dewaluacj zotego, ktra dotychczas wynosia 0,3 proc. Miesicznie Uwolnienie kursu zotego niewtpliwie przybliyo polski rynek melakukan wiatowych standardw. Dilengkapi dengan w sekarang faz rozwoju. Lata 2001 - 2003 upyny pod hasem zdecydowanego rozwoju krajowego rynku walutowego. Wzrosa wiadomo wrd inwestorw co melakukan moliwoci wykorzystania coraz untuk bardziej skomplikowanych instrumentw sucych zarwno zabezpieczeniu si przed ryzykiem kursowym, jaki i czystej spekulacji. Spowodowao untuk konieczno rozszerzenia wachlarza oferowanych usug przez banki oraz firmy z sektora pozabankowego. Z racji coraz wikszej konkurencji na rynku i rosncego know-how inwestorw instytucje finansowe penice na forexie w ten czy w inny sposb funkcj market-makerw wyranie zmniejszyy rwnie mare pobierane od zawieranych przez klientw transakcji. Dla rozwoju krajowego rynku walutowego bardzo berlalu byo wejcie w ycie 1 padziernika 2002 r. Znowelizowanej ustawy Prawo dewizowe, ktrej podstawowym celem byo dostosowanie polskich przepisw do obowizujcych w Unii Europejskiej. Prawo dewizowe zostao w wiyany sposb zliberalizowane. Sprowadzono m.in. Lakukan niezbdnego minimum ograniczenia zwizane z zakadaniem przez osoby fizyczne saya prawne za granic kont bankowych oraz rozliczeniami finansowymi za ich porednictwem. Nowelizacja prawa dewizowego spowodowaa, e przepywy patnoci i kapitau pomidzy Polsk a pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zasadzie nie s ju w aden sposb ograniczone. Walka o klienta W cigu ostatnich trzech lat pojawiy si i szybko rozwijay produk strukturalne, tworzone z myl o najbardziej wymagajcych uczestnikach rynku. Produkty te budowane z kilku, sebuah czasem nawet wikszej liczby instrumentw finansowych i dopasowywane melakukan indywidualnych potrzeb znalazy si w ofercie wielu bankw i instytucji finansowych. Struktury te charakteryzuj si ogromn elastycznoci i bardzo czsto budowane s na zasadzie gwarancji zwrotu 100 proc. Kapitau Polegaj satu na inwestowaniu odsetek w instrumenty pochodne o duej dwigni. Oparte s na praktycznie dowolnym instrumencie bazowym: stopa procentowa, kurs, zjawiska atmosferyczne czy nawet okrelone wydarzenia, np. Brak wypacalnoci danego pastwa. Rozwj produktw strukturalnych ucieszy nie tylko samych inwestorw, ale rwnie instytucje finansowe. Klienci byli zadowoleni, bo pojawiy si moliwoci nowych form spekulacji i hedgingu. Z kolei instytucje i banki w ferworze walki o klienta zostay zmuszone opracowywa coraz to nowsze i charakteryzujce si o wiele wiksz ni dotychczas atrakcyjnoci rozwizania, wykorzystanie struktur byo w tym niezwykle pomocne. Lata 2002 i 2003 przyniosy rwnie prawdziwy boom wangkanze internetowego, pozabankowego handlu walutami. Na rynku midzynarodowym jak grzyby po deszczu zaczy pojawia si firmy oferujce moliwo zawierania transakcji on-line na bardzo duej liczbie par walutowych, a te, ktre ju na nim istniay wyranie zwikszyy wachlarz oferowanych usug. Wirtualne inwestowanie stao si moliwe rwnie w Polsce. W cigu dwch lat na krajowej scenie pojawio si kilka konkurujcych ze sob firm. Wikszo z nich zostaa zaoona jako przedstawicielstwa zachodnich spek i zaoferowaa spolszczone wydania duych, wiatowych serwisw. Pozostae zdecydoway si na wprowadzenie wasnych rozwiza i budow tego typu usug od podstaw. Wraz z coraz szerszym dostpem Polakw do sieci, za pomoc staych cz, oraz wraz z rosncym wykorzystaniem internetu ju nie tylko i wycznie do zabawy, ale przede wszystkim do handlu i pracy, usugi oferowane przez te spki spotkay si z duym zainteresowaniem. Co najwaniejsze, handel typu on-line umoliwi zawieranie transakcji na rynku walutowym mengambil maym inwestorom, ktrzy dotychczas z racji posiadania niezbyt duych rodkw finansowych nie mieli realnej szansy sta si penoprawnym uczestnikiem rynku. Bariery wejcia na midzybankowy rynek walutowy byy bowiem wczeniej bardzo wysokie. Nie sposb nie wspomnie o wielkiej porace, jak okazao si stworzenie regulowanego rynku walutowego. Od wielu lat, zarwno na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie, jak i Warszawskiej Giedzie Towarowej oferowane s kontrakty terminowe na waluty. W przypadku GPW s untuk instrumen oparte na EURPLN oraz USDPLN. Na WGT melakukan kontraktr futures na dolara i euro dochodz jeszcze te na CHFPLN. Warszawska Gieda Towarowa oferuje rwnie moliwo handlu opcjami na te kontrakty. Zainteresowanie inwestorw proponowanymi przez oba podmioty instrumentami jest jednak tylko marginalne. Kami wrzeniu 2003 r. Na GPW na walutowych kontraktach terminowych o najwikszych obrotach zawarto jedynie 417 transakcji. Wolumen kontraktw wynis 739 sztuk, warto obrotu 64,25 mln zotych. KRTKA HISTORIA RYNKU WALUTOWEGO NA WIECIE Rozwj finansowych derywatw na rynkach wiatowych rozpocz si w maju 1972 r. Kiedy to pierwszy raz na giedzie Pasar Moneter Internasional (IMM), czci Chicago Mercantile Exchange (CME), rozpoczto obrt walutowymi kontraktami terminowymi. W 1975 r. Na giedzie Chicago Board of Trade (CBOT) pojawiy si kontrakty terminowe na papiery wartociowe. Przeomem byo wprowadzenie nowego rodzaju kontraktw futures opiewajcych na 3-miesiczne depozyty eurodolarowe, ktre nie przewidyway fizycznej dostawy przedmiotu transakcji, lecz obligatoryjne rozliczenie gotwkowe. Miao untuk miejsce w grudniu 1981 r. Na giedzie IMM W 1982 r. Na giedach zaczy funkcjonowa futures na indeksy akcji. Rwnolegle zacz rozwija si rynek transakcji opcyjnych. Cho menabrak wzmianki o obrocie opcjami opiewajcymi na cebulki tulipanw w Holandii datowane s na 1636 r. Untuk prawdziwy obrt nimi rozpocz si w 1973 r. Z chwil utworzenia Chicago Board Options Exchange (CBOE). W 1982 r. Pojawiy si nawet kontrakty opcyjne na kontrakty futures keuangan. Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.Historia Forexa Aktualnie Forex jest najwikszym rynkiem melakukan prowadzenia transakcji walutowych. Dziki niemu instytucje, firmy, rzdy wymieniaj pienidze, ale rwnie bercanda di baz melakukan prowadzenia transakcji inwestycyjnych z wykorzystaniem usug brokerskich Forex. Jak jednak Forex rozpocz swoj dziaalno Handel midzynarodowy W przeszoci wtedy, gw prowadzono handel midzynarodowy, wykorzystywano zoto jednak surowiec sepuluh ze wzgldu na swoj wysok warto oraz ograniczon ilo szybko przesta oleh wystarczajcy. W zwizku z tym w okresie pod koniec II wojny wiatowej zawarto porozumienie z Bretton Woods jego gwnym celem byo okrelenie wartoci walut obcych i zota w stosunku do dolara amerykaskiego wwczas byo to 35 dolarw za uncj zota. W zwizku z tym pojawiy si pierwsze zacztki zarzdzania systemami monetarnymi pomidzy narodami. Niestety, sistem bazujcy na porozumieniu z Bretton Woods nie okaza si zbyt efektywny, natomiast w latach siedemdziesitych ostatecznie upad, co spowodowao zatrzymanie wymiany zota na dolary i dolarw na zoto. Kurs pynny Kolejne zmiany nastpiy w 1978 roku wwczas wdroono tak zwany kurs pynny. Gwnym zaoeniem tego rozwizania byo ustalanie cen walut na podstawie popytu i poday. Untuk rozwizanie stosowane jest lakukan dzisiaj, ale pocztkowo byo ono niezbyt praktyczne ze wzgldu na trudnoci komunikacyjne. Sytuacja poprawia si w latach osiemdziesitych i dziewidziesitych wraz z rozwojem internetu w sepuluh sposb transakcje na midzynarodowym rynku walutowym tetap si jeszcze atwiejsze, co dao pocztek obecnemu rynkowi Forex. Obecnie rynek Forex przede wszystkim przeznaczony jest dla duych instytucji, bankw, firm, ktre mog wymienia na nim waluty. Rynek Forex nie jest jednak dostpny dla inwestorw indywidualnych. Zatem jak gra na bercita-cita Forex midiwe to za porednictwem broker, na przykad takich jak HighSky (highsky.pl). Gdy inwestor zaoy konto u brokera i zasili je pienidzmi, moe prowadzi transakcje na bazie rynku Forex z uyciem specjalnej platformy transakcyjnej. Zatem jeeli zastanawiasz si, jak gra na Forex. Untuk nie takie skomplikowane Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie highsky.pl. Podobne publikacje
Szkoła-forex-chomikuj
Online-share-trading-in-india